Οι εταιρείες Leasing του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς και η CPB Leasing συνδέθηκαν με το δίκτυο της Retail@Link, όσον αφορά την εφαρμογή υπηρεσιών ηλεκτρονικής τιμολόγησης, αρχειοθέτησης και ψηφιακής υπογραφής.

H υλοποίηση της συνδυαστικής λύσης R@L e-Invoicing Paperless και R@L BizdocEE, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής υπογραφής, της Retail@Link (μέλος του ομίλου Entersoft) στα πληροφοριακά συστήματα της Πειραιώς Χρηματοδοτικές Μισθώσεις ΑΕ, CPB Leasing ΑΕ Χρηματοδοτικών Μισθώσεων και Πειραιώς Leasing Χρηματοδοτικές Μισθώσεις ΑΕ, εφαρμόστηκε άμεσα και με επιτυχία στις εμπορικές συναλλαγές με τους πελάτες του ομίλου.

Αξιοποιώντας τα συνδυαστικά οφέλη των τριών υπηρεσιών, ο όμιλος Πειραιώς συνδέθηκε άμεσα στο δίκτυο R@L e-Invoicing Paperless της Retail@Link για την ψηφιοποίηση των 30.000 παραστατικών που διακινεί ετησίως, ενώ ταυτόχρονα προχώρησε στην εφαρμογή της ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης R@L BizdocEE On Premise και την υιοθέτηση της Ψηφιακής Υπογραφής, μειώνοντας, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, πάνω από 55% το κόστος διαχείρισης παραστατικών από την έκδοση έως την αρχειοθέτηση και ανάκτησή τους.