Καθώς οι επιχειρηματικές και τεχνολογικές εξελίξεις που τις υποστηρίζουν κινούνται όλο και πιο γρήγορα, η σταθερότητα στην παροχή διαχείρισης υπηρεσιών IT τείνει να μεταμορφώνεται σε τροχοπέδη για την ανάπτυξη και τη μετεξέλιξη των οργανισμών. Τα χαρακτηριστικά εκείνα που μερικά χρόνια πριν οδηγούσαν στη σταθερότητα και στην ασφάλεια που προσφέρουν οι καλά ελεγχόμενες υπηρεσίες διαχείρισης ΙΤ, φτάνουν να χαρακτηριστούν σήμερα ακόμη και ως γραφειοκρατικά. Στο παρόν αφιέρωμα θα αναλύσουμε την τρέχουσα κατάσταση στο ITSM, τους τρόπους «διάσωσής» του μέσα από την προσαρμογή στις συγχρονες πρακτικές, έτσι ώστε να συνεχίσει να προσθέτει αξία στο επιχειρηματικό προϊόν και να επιταχύνει τις εξελίξεις.
Αξίζει να επισημάνουμε εδώ ότι, οι περισσότερο έμπειροι από τους αναγνώστες μας θα έχετε διακρίνει ήδη ότι μέσα στις προτεινόμενες -ή ακόμη και επιβεβλημένες δράσεις- βρίσκεται σε περίοπτη θέση η ανάγκη για συνολική αναθεώρηση της κουλτούρας οργανισμών, αλλά και ειδικότερα των ομάδων που είναι επιφορτισμένες με το έργο του ITSM, καθώς, σε πολλές περιπτώσεις το τελευταίο, επιδεικνύει άκαμπτες διαδικασίες που δεν συνάδουν με τις ανάγκες για ευελιξία και ταχύτητα διάθεσης στην αγορά προϊόντων και υπηρεσιών.

Οι προκλήσεις
Σύμφωνα με τη Gartner, το 80% των ομάδων παροχής υπηρεσιών διαχείρισης IT που δεν έχουν υιοθετήσει μια ευέλικτη προσέγγιση θα βρεθούν στη δυσάρεστη θέση να αγνοούνται ή να παρακάμπτονται. Αυτό θα είναι το αποτέλεσμα προσαρμογής σε περισσότερο ευέλικτους τρόπους εργασίας τμημάτων του οργανισμού.
Οι οργανισμοί που έχουν αναπτυχθεί με τις παραδοσιακές πρακτικές ITSM είναι σχεδιασμένοι να μπορούν να διαχειρίζονται τη σταθερότητα και την ανθεκτικότητα core συστημάτων, στα οποία στηρίζονται. Ως εκ τούτου, αυτοί οι οργανισμοί είναι προσαρμοσμένοι σε ένα σύνολο πρακτικών που ελαχιστοποιούν τα ρίσκα, με στόχο να μετριάσουν τη σημαντική επίδραση που κατά κανόνα επιφέρει η τυχόν υστέρηση και διαταραχή των βασικών (core) συστημάτων.

Όμως, η έλευση του ευέλικτου τρόπου εργασίας και η έλευση των DevOps πρακτικών που συνδυάζουν την ανάπτυξη λογισμικού με τις λειτουργίες IT, έχουν κάνει φανερό ότι πολλές διεργασίες στο ITSM είναι ανελαστικές, δομημένες με συνταγή «όλα σε ένα», γραφειοκρατικές. Πολλοί πάροχοι ITSM εστιάζουν μάλλον στην τήρηση των τύπων παρά στα προσδοκώμενα επιχειρηματικά αποτελέσματα. Την ίδια στιγμή, κάποιες ομάδες DevOps κατανοούν την ανάγκη συμμόρφωσης και εφαρμογής των διεργασιών, ενώ άλλες δυσκολεύονται να το επιτύχουν, καθώς η ακαμψία του ITSM δρα ανασχετικά στη σταθερότητα της απόδοσής τους.

Υπάρχουν περιπτώσεις που η ανάγκη για αλλαγές είναι άμεση, ακόμη και σε ημερήσια βάση. Στις περιπτώσεις αυτές, οι παγιωμένες διεργασίες δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι οργανισμοί να διαμορφώνουν το περιβάλλον γύρω από τις διεργασίες, παρά να προσαρμόζουν τις διεργασίες στις νέες απαιτήσεις. Αυτός ο τρόπος εργασίας οδηγεί οι πρακτικές ITSM να παραβλέπονται, καθώς γίνονται εμπόδιο, παρά μέσο για την επίτευξη του στόχου. Οι επιπλοκές για το I&O είναι άμεσες και έντονες, καθώς ο οργανισμός αρχίζει να χάνει τον έλεγχο σε ό,τι αφορά την προσφορά σταθερής ποιότητας υπηρεσιών. Για να λειτουργήσει προς όφελος της επιχείρησης και να προσφέρει αξία το ITSM πρέπει να εμπλακεί υποστηρίζοντας ευέλικτους τρόπους εργασίας, ενώ συνεχίζει να προσφέρει σταθερότητα και ανθεκτικότητα σε αυτή. Οι ομάδες ITSM που αποτυγχάνουν να αλλάξουν θα φτάσουν σε σημείο να αγνοούνται, ενώ το λεγόμενο «shadow ITSM» θα αρχίσει να αναπτύσσεται, καθώς οι ομάδες DevOps επιχειρούν να προσαρμοστούν στις πρακτικές ITSM με τους δικούς τους όρους.

Βελτίωση των πρακτικών
Προκειμένου οι ομάδες ITSM να αποφύγουν την περιθωριοποίησή τους, ως προϊόν των γραφειοκρατικών πρακτικών που ακολουθούν, τη στιγμή που οργανισμός έχει την ανάγκη για άμεσες αλλαγές για να ανταπεξέλθει στις τρεχουσες ανάγκες της αγοράς, μια σειρά από δράσεις πρέπει να λάβουν χώρα.
Στόχος τους είναι το ITSM να γίνει περισσότερο ευέλικτο και προσαρμόσιμο. Μια από τις πλέον δόκιμες πρακτικές αφορά τη στενότερη συνεργασία των εμπλεκόμενων τμημάτων με εφαρμογή του λεγόμενου swarming. Πρόκειται για τη δημιουργία μικρών, ευέλικτων και βραχύβιων ομάδων εργασίας που έχουν αποκλειστικό στόχο να δώσουν λύση σε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα.

Οι ομάδες αυτές, με τρόπο προβλεπόμενο, παρακάμπτουν την ιεραρχία του service desk χρησιμοποιώντας μέρη των ομάδων ITSM με δυνατότητες συνεργασίας ή εργαλεία επικοινωνίας, όπως το Teams ή το Slack για άμεση επαφή με τον τεχνικό – σε ένα ανώτερο επίπεδο από αυτό της υποδοχής του αιτήματος-, ο οποίος μπορεί να διαγνώσει και λύσει ένα επείγον ζήτημα. Στις περιπτώσεις που προτεραιότητα είναι η ταχύτητα με την αποδοχή προβλεπόμενου ρίσκου, τότε μπορεί να ενεργοποιηθεί η τεχνική προϋπολογισμού σφάλματος (error budgeting).
Το σφάλμα που έχει σημασία, στην περίπτωση αυτή, είναι η διαφορά στην απόδοση ανάμεσα στην προσδοκώμενη απόδοση του engineering και στην πραγματική. Οι επικεφαλής I&O μπορούν να παίρνουν προϋπολογισμένα ρίσκα με στόχο την επίτευξη μεγαλύτερης ευελιξίας και, εν τέλει, υψηλότερης απόδοσης. Σημείο κλειδί μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι η υιοθέτηση μιας προσαρμοστικής διαχείρισης στην έγκριση των αλλαγών που πρέπει να γίνουν.

Οι μικρής προτεραιότητας αλλαγές ή και οι περισσότερο επείγουσες, μπορούν να εγκρίνονται, υπό προϋποθέσεις, από τον υπεύθυνο ενός προϊόντος ή μιας μιας υπηρεσίας, ενώ περισσότερο σημαντικές αλλαγές έχουν την έγκριση των ανώτερων κλιμακίων της διοίκησης. Είναι φανερό ότι η διάχυση αρμοδιοτήτων με τον παραπάνω τρόπο προϋποθέτει την ύπαρξη κουλτούρας που δέχεται αυτόν τον τρόπο λειτουργίας, όπως και την αλλαγή νοοτροπίας διοίκησης από «εντολή και έλεγχος» σε ένα μοντέλο «εμπιστοσύνης και επαλήθευσης».
Σε κάθε περίπτωση, όλες οι αλλαγές πρέπει να έχουν αντίκτυπο και να καταγράφονται στα κατάλληλα εργαλεία του ITSM. Οι αλλαγές και οι ενοποιήσεις πρέπει να είναι σε συμφωνία με τα εργαλεία καταγραφής που χρησιμοποιούνται για την επισήμανση και καταγραφή των αλλαγών κατά τις διεργασίες development. H διευθέτηση των πρακτικών απαιτεί μια συντονισμένη προσέγγιση και οι επικεφαλής Infrastructure & Operations πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι σημαντικές διεργασίες, όπως η αντιμετώπιση ενός συμβάντος, ή η διαχείριση μιας αλλαγής, γίνονται με τρόπο ομαλό, όσο αυτό είναι δυνατόν, μέσω της χαρτογράφησης των κρισιμότερων από αυτών.
Έτσι, εντοπίζονται τα bottleneck και οι περιορισμοί, ενώ ταυτόχρονα εξαλείφονται βήματα και δράσεις που προκαλούν καθυστέρηση.

Η διενέργεια workshop με τους άμεσα εμπλεκόμενους με τις διαδικασίες και τους χρήστες μπορεί να αναδείξει τις ανησυχίες που υπάρχουν για τον τρόπο διενέργειάς τους. Μέσα από τα workshop αναδεικνύονται θέματα που σχετίζονται με την οργάνωση, την κουλτούρα και την ενοποίηση – όπως η αυτοματοποιημένη ενημέρωση που παρέχεται από τις ομάδες ανάπτυξης- τα οποία δεν συμβάλλουν στην ομαλοποίηση των ροών εργασίας. Εννοείται ότι, τα στάδια που εντοπιζονται ότι δεν προσφέρουν αξία αφαιρούνται. Παράλληλα, μπορούν να αναπτυχθούν ευπροσάρμοστες προσεγγίσεις με παραλλαγές, οι οποίες αναγνωρίζουν ότι η πρακτική του ITSM οφείλει να διευθετήσει απαιτήσεις που αλλάζουν ή που προϋποθέτουν τη συνεχή εμπλοκή του.
Στον τρόπο λειτουργίας του ITSM πρέπει να αντικατοπτρίζεται το μεταβαλλόμενο περιβάλλον μέσα από τις αλλαγές που απαιτούνται, όπως αυτές διαπιστώνονται μέσα συνεχείς ελέγχους και αναφορές που στόχο έχουν τη συνεχή και με πειθαρχία βελτίωση.

Αλλαγή κουλτούρας
Ο ρόλος των επικεφαλής σε αυτόν τον τομέα είναι κρίσιμος και μάλιστα προς δύο κατευθύνσεις. Οφείλουν, παρά τις εντάσεις που δημιουργούνται από το παραδοσιακό μοντέλο εντολών και ελέγχου και των απαιτήσεων για αλλαγή με γρήγορο ρυθμό, να ενθαρρύνουν κάθε πλευρά να εκτιμήσει το ρόλο της στο να προσφέρει αξία. Με αυτό το σκεπτικό, οι μηχανικοί πεδίου του ITSM πρέπει να αναπτύξουν μια περισσότερο ευέλικτη προσέγγιση που θα υποστηρίζει τους επιχειρηματικούς στόχους, ενώ οι ομάδες επιφορτισμένες με την ανάπτυξη πρέπει να αναγνωρίσουν την αξία που προσφέρει η αποτελεσματική διαχείριση των υπηρεσιών IT.
H ανάγκη εκπαίδευσης σε αυτό το στάδιο μπορεί να είναι απαραίτητη για το προσωπικό του ITSM, με στόχο την ανάπτυξη φιλοσοφίας και πρακτικών υπέρ της ευελιξίας. Προς αυτή την κατεύθυνση, χρήσιμη είναι η δημιουργία ευκαιριών για συνεργασία και γεφύρωση διαφορετικών απαιτήσεων. Με τον τρόπο αυτό τα στεγανά μεταξύ των τμημάτων μπορούν να αρχίσουν να αποσυντίθενται. Η συμβολή ενός coach που μπορεί να μεταφέρει τη φιλοσοφία ευελιξίας μπορεί να είναι πολύτιμη προς την επίτευξη του αντικειμενικού στόχου της απρόσκοπτης προσφοράς υπηρεσιών και προϊόντων.

Ο πλέον αποδοτικός τρόπος επίτευξης ευελιξίας, είναι η ανάπτυξη μιας νοοτροπίας που μπορεί να την υποστηρίξει. Πριν αυτό επιτευχθεί τεχνικές που προσομοιάζουν την επίτευξη της στα πρώιμα στάδια της εκπαίδευσης μπορούν να εφαρμοστούν. Στην πραγματικότητα, αυτό που συμβαίνει είναι μια μίξη των δύο πρακτικών για εύλογο χρονικό διάστημα. Μια ομάδα ITSM μπορεί να συμπεριφέρεται ως ευέλικτη υιοθετώντας τεχνικές που διατηρούν την ομαλότητα.
Οι τεχνικές βελτιστοποίησης ροών εργασίας (Workflow Automation) μπορούν να εφαρμοστούν, ενώ μάλλον απαραίτητο είναι το review των δράσεων και η αξιολόγησή τους. Οι δημιουργία communities of practice (CoPs) είναι ένα ακόμη χρήσιμο εργαλείο.
Το να «κάνει» κάποιος τον ευέλικτο (doing agile) χωρίς να «είναι» (being agile) μπορεί να αποτελεί πρόκληση για ένα μέρος του προσωπικού.

Οι επικεφαλής I&O θα πρέπει να θεωρήσουν το ενδεχόμενο να εφαρμόσουν, όπου χρειάζεται, οργανωτικές τεχνικές διαχείρισης αλλαγών ή να κάνουν «χακ κουλτούρας», προκειμένου να υπερβούν την πρόκληση και να παρακάμψουν πιθανά εμπόδια. Το being agile, το να επιτευχθεί πράγματι ευελιξία, είναι ένα μεγάλο βήμα, μια αλλαγή επιπέδου σε ό,τι αφορά τις επιδόσεις μέσα από μια περισσότερο αυτόνομη προσέγγιση. Η εμπιστοσύνη και η διαφάνεια γίνονται στην περίπτωση αυτή σημαντικά κίνητρα και οι ευέλικτες ομάδες μπορούν να μετατραπούν σε υψηλών επιδόσεων προσδιορίζοντας τη δικής τους πορεία, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ των άνωθεν. Η προσέγγιση αυτή λειτουργεί περισσότερο υπέρ των DevOps και των ομάδων που είναι υπεύθυνες για τα προϊόντα, παρά για τις ομάδες ITSM, για τις οποίες είναι περισσότερο δύσκολο να το επιτύχουν. Αυτό οφείλεται στη φύση των εργασιών του ITSM, η οποία απαιτεί κάθε στοιχείο της να ενσωματώνεται και να λειτουργεί για το κοινό καλό, κάτι που λειτουργεί προς την αντίθετη κατεύθυνση σε ό,τι αφορά την επίτευξη αυτονομίας.

Όμως, αν ο στόχος της πραγματικής ευελιξίας επιτευχθεί, τότε υπάρχει σημαντικό όφελος: Στο επίκεντρο παύει να είναι ο έλεγχος για τήρηση των διαδικασιών και στη θέση του έρχεται η βελτιστοποίηση των διεργασιών για την ικανοποίηση επιχειρηματικών στόχων.
Ως αποτέλεσμα, η συμμόρφωση με το μοντέλο εντολή-και-έλεγχος αντικαθίσταται με την εμπιστοσύνη και την επιβεβαίωση, καθώς ο στόχος είναι οι υψηλότερες επιδόσεις.
Η διαμόρφωση ενός ξεκάθαρου οράματος για το τι πρεσβεύει το ευέλικτο ITSM, η αλλαγή της κουλτούρας μέσω οργανωτικών αλλαγών στο management, το σταδιακό χτίσιμο της εμπιστοσύνης με ταυτόχρονη ευθυγράμμιση με τα KPIs των πελατών ή της επιχείρησης, η παραδοχή ότι απαιτείται εύλογο χρονικό διάστημα για να αλλάξει η κουλτούρα, είναι μερικές μόνο από τις δράσεις που απαιτούνται για να αλλάξει η κυρίαρχη, επί σειρά ετών, νοοτροπία σε έναν οργανισμό.

ITSM – τελικό προϊόν- DevOps
Όπως αναφέραμε, τα εμπόδια που συναντούν οι ομάδες ανάπτυξης ενός οργανισμού από το ITSM μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός σκιώδους ITSM από τις ίδιες, με στόχο να καλύψουν τις επιτακτικές ανάγκες για αλλαγή που προέρχονται από τη φύση των εργασιών τους. Αυτό μπορεί να αποδειχθεί παγίδα, σε ό,τι αφορά τη σταθερή υποστήριξη σε όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που οφείλει να προσφέρει το ITSM, καθώς το τελευταίο δεν έχει εικόνα της συνολικής ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχονται. Η εκ νέου επέμβαση των επικεφαλής, προκειμένου να επαναφέρουν τη σταθερότητα παρεχομένων υπηρεσιών IT, μπορεί να οδηγήσει σε παλινωδίες μεταθέτοντας την εστίαση του οργανισμού, από το προϊόν στην τεχνολογία. Για να αποφευχθούν τα παραπάνω, μέσω του κατάλληλου σχεδιασμού, πρέπει να γίνει κατανοητό οι DevOps κερδίζουν αξία μέσα από την ενσωμάτωσή τους σε ένα οικοσύστημα που ήδη υπάρχει. Βοηθητικά σε αυτό, λειτουργεί η αποτελεσματική επικοινωνία της αξίας που παρέχουν οι ομάδες ITSM από τις ίδιες.

Η προώθηση της συνεργασίας επιτρέπει στις ομάδες ανάπτυξης να εστιάσουν στην ταχεία και συνεχή εξέλιξη των προϊόντων τους, ενώ οι αντίστοιχες του ITSM μπορούν να ενσωματώσουν νέες υποστηρικτικές διαδικασίες σε ευθυγράμμιση με τις πολιτικές I&O. H διοίκηση που έχει στο επίκεντρο τις επιδόσεις, σε συνάρτηση με την αποτελεσματική μέτρηση τους, θα κάνει δυνατό στο I&O να εντοπίσει τάσεις και επαναλαμβανόμενα μοτίβα και να προβεί στις απαιτούμενες διορθώσεις. Η ενθάρρυνση της κουλτούρας συνεχούς μάθησης και βελτίωσης θα εξασφαλίσει ότι κάθε μέρος του οργανισμού μπορεί να είναι ευέλικτο και ικανό να ανταποκριθεί σε μεταβαλλόμενες απαιτήσεις.
Η υιοθέτηση στρατηγικής που προτάσει την ευελιξία μπορεί να οδηγήσει σε ανανέωση των πρακτικών του ITSM, αλλά και θα το (επανα-) τοποθετήσει σαν εσωτερικό μέρος του I&O διασφαλίζοντας για αυτό έναν καθοριστικό ρόλο για τα επόμενα χρόνια.

H ADAPTIT βελτιστοποιεί τις λειτουργείες των επιχειρήσεων εν μέσω πανδημίας παρέχοντας λύσεις ITSM
Η πανδημία COVID-19 έπληξε τον κόσμο τόσο από κοινωνική όσο και από επιχειρηματική άποψη. Από επιχειρηματική σκοπιά, επέβαλε αλλαγές στα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες (στον τρόπο παραγωγής, διάθεσης και πώλησης) στον τρόπο εργασίας των εργαζομένων, καθώς και στις λειτουργίες της πληροφορικής, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών διαχείρισης & υποστήριξης. Εδώ είναι μερικοί τομείς όπου μια αποτελεσματική λύση ITSM μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο:
Αυτοματισμός – αυτοματοποιώντας επαναλαμβανόμενες εργασίες όπως επαναφορά κωδικού πρόσβασης, τυπικές αλλαγές ή εγκρίσεις
Προσβασιμότητα – υποστήριξη αναγκών παρέχοντας ένα ενιαίο σημείο για πρόσβαση σε εταιρικές υπηρεσίες χρησιμοποιώντας διάφορα κανάλια όπως email, τηλέφωνο, κινητό και συνομιλία.
Συνεργασία και διανομή γνώσεων – Δημιουργία βάσης γνώσεων και διανέμοντας απρόσκοπτα αυτές τις πληροφορίες στους χρήστες

Η εξειδικευμένη ITSM λύση, που παρέχει η ADAPTIT σε συνεργασία με την εταιρία ΙΒΜ, παρέχει μια ενοποιημένη πλατφόρμα για τη διαχείριση και παρακολούθηση της απόδοσης και της διαθεσιμότητας των διαδικασιών, των υπηρεσιών και εξοπλισμού ενός οργανισμού. Η συγκεκριμένη λύση βασίζεται στην πλατφόρμα Control Desk της IBM και επιτρέπει την αποτελεσματική διαχείριση συμβάντων και προβλημάτων υπηρεσιών & εξοπλισμού (Services & Assets) πληροφορικής και μη, σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων και κλάδων. Η λύση ITSM βελτιστοποιεί τη διαδικασία αποκατάστασης της υπηρεσίας ή του εξοπλισμού μετά από περιστατικά που προκαλούν διακοπή της λειτουργίας. Παρέχει στους διαχειριστές υπηρεσιών πληροφορικής και εξοπλισμού καθώς και σε άλλους εταιρικούς χρήστες διαφάνεια και υποστήριξη σχετικά με την αποτελεσματική αναγνώριση και διαχείριση συμβάντων & εργασιών συντήρησης σύμφωνα με τους οργανωτικούς σκοπούς και τους στόχους του εκάστοτε οργανισμού.

Dr. Μιχαήλ Μαυροφοράκης, CTO, InTTrust: Big Data & Analytics – Digitization for Better Decisions
Πώς τα δεδομένα μετατρέπονται σε πληροφορία και παράγουν γνώση και αποφάσεις.

Ποια είναι η γνώμη σας για την εξέλιξη που θα έχουν οι λύσεις Big Data & Analytics τα επόμενα χρόνια. Πώς θα επηρεάσουν ή θα διαμορφώσουν την Ελληνική αγορά;
Ζούμε στην πολύ ενδιαφέρουσα ψηφιακή εποχή, που σχεδόν τα πάντα παράγουν και καταναλώνουν δεδομένα με συνεχώς αυξανόμενους ρυθμούς.
Τα δεδομένα αυτά, επειδή είναι πάρα πολλά και (συνήθως) δεν ακολουθούν δομές και κανόνες, χαρακτηρίζονται ως εκτεταμένης κλίμακας ή «μεγάλα» δεδομένα» (Big Data [BD]).
Το διακύβευμα είναι να αντλήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερη πληροφορία και γνώση (που συνεπάγεται μεγαλύτερη αξία) από την αυτόματη συσχέτιση των δεδομένων αυτών, την αναγνώριση προτύπων και την εξαγωγή συμπερασμάτων και αποφάσεων. Εκεί είναι που υπεισέρχονται οι τεχνικές της Ανάλυσης Δεδομένων, Μηχανικής Μάθησης και Τεχνητής Νοημοσύνης (Data Analytics [DA], Machine Learning[ML] & Artificial Intelligence [AI]).
Αν τα δεδομένα (BD) έχουν (σωστά) χαρακτηριστεί σαν το πετρέλαιο του 21ου αιώνα, μπορούμε να παρομοιάσουμε τις τεχνικές αυτές (DA, ML & AI) με τις εγκαταστάσεις άντλησης πετρελαίου και τα διυλιστήρια, με ό,τι αυτό συνεπάγεται στα κέρδη των εταιριών που θα τις υιοθετήσουν.
Η Ελληνική αγορά δεν διαφέρει στον τρόπο παραγωγής και κατανάλωσης των δεδομένων ή στην αξία που μπορεί να αποκομίσει.
Εκεί που διαφέρει είναι στο πόσο εύκολα και αποτελεσματικά μπορεί να αξιοποιήσει αυτές τις τεχνικές.

Ποιοι κλάδοι στην Ελληνική αγορά θεωρείτε πως έχουν έναν σημαντικό αριθμό δεδομένων στη διάθεσή τους, τον οποίο δεν έχουν μπει ακόμα στη διαδικασία να αξιοποιήσουν;
Στην Ελλάδα τέτοιοι κλάδοι είναι όσοι διαχειρίζονται μεγάλους όγκους δεδομένων στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα. Σ’ αυτούς περιλαμβάνονται εκείνοι που διαχειρίζονται μεγάλο πλήθος κινήσεων (π.χ. εγχρήματων συναλλαγών, υλικών και άυλων αγαθών, εγγραφών μετρήσεων, καταγραφών, εγγράφων, πολυμέσων κ.λπ.).
Πιο συγκεκριμένα, τέτοιοι είναι οι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί (Τράπεζες, Ασφαλιστικές εταιρείες κ.λπ.), οι εταιρείες κοινής ωφελείας (π.χ. ενέργειας, ύδρευσης, επικοινωνιών, συγκοινωνιών/μεταφορών), οι Δημόσιοι Οργανισμοί, οι βιομηχανίες, οι εταιρείες λιανικής, τα νοσοκομεία, τα διαγνωστικά κέντρα κ.ο.κ.
Ωστόσο, με την ραγδαία εξέλιξη και εξάπλωση τεχνολογιών όπως για παράδειγμα IoT, 5G, Autonomous sensor networks, Virtual Reality κ.λπ., οι κλάδοι αυτοί διευρύνονται ταχύτατα και σημαντικά.

Υπάρχουν ‘παγίδες’ ή κρυφοί κίνδυνοι που πρέπει να προσέξουν οι επιχειρήσεις στην υλοποίηση έργων Big Data και Analytics;
Συνήθως, οι διαφημίσεις παρουσιάζουν τη μισή αλήθεια. Έτσι και στον τομέα αυτό υπάρχει μια διάχυτη υπερβολή και δημιουργούνται υπερβολικές προσδοκίες (π.χ. σε αποτελέσματα και πόρους υλοποίησης), που απέχουν από την πραγματικότητα. Αφενός, πολλοί κατασκευαστές τέτοιων εργαλείων μιλούν για αυτοματοποιημένη και χωρίς να απαιτούνται ειδικές γνώσεις δημιουργία σχετικών λύσεων.
Κάτι τέτοιο ισχύει μόνον για απλά παραδείγματα, που απέχουν πολύ από την πολυπλοκότητα των πραγματικών προβλημάτων. Αφετέρου, εμφανίζονται πολλές εταιρείες ως ικανές να υλοποιήσουν τέτοιες λύσεις, χωρίς να διαθέτουν κατάλληλη τεχνογνωσία και εμπειρία. Αυτά, συνεπικουρούμενα από την αποσπασματική γνώση των πελατών, οδηγούν σε αναποτελεσματικές λύσεις, καθυστερήσεις στην επίτευξη των εταιρικών σχεδιασμών, απρόβλεπτο κόστος και τελικά σε αποτυχία.
Στον πραγματικό κόσμο τα προβλήματα είναι πολύπλοκα, τα δεδομένα κάθε επιχείρησης διαφορετικά και έτσι απαιτούν ιδιαίτερη (και συχνά σημαντική) προεπεξεργασία, ανάλυση και εξαγωγή κατάλληλων χαρακτηριστικών, επιλογή εξειδικευμένων στατιστικών μεθόδων και μοντέλων μηχανικής μάθησης, στατιστική επικύρωση των αποτελεσμάτων, καθώς και αποδοτικό σχεδιασμό της αρχιτεκτονικής της λύσης. Όλα αυτά απαιτούν υψηλή εξειδίκευση και αποδεδειγμένη τεχνογνωσία.

Ποιος είναι ο ρόλος της InTTrust στην παροχή λύσεων Big Data και Business Analytics;

Η InTTrust, όντας καταξιωμένη εταιρεία στον χώρο λύσεων Πληροφορικής και με σημαντικούς πελάτες στους κλάδους που προανέφερα (π.χ. Τράπεζες, ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, βιομηχανία, ναυτιλία κ.λπ.), έχει αποδεδειγμένη τεχνογνωσία και εμπειρία και στον κλάδο των Δεδομένων (Data Governance, Data Management και Data Engineering) καθώς και στον χώρο των Big Data & Analytics, Machine Learning & AI. Χαρακτηριστικά αναφέρω ότι εκτός των ακαδημαϊκών πιστοποιήσεων, διαθέτει και πλήθος επαγγελματικών πιστοποιήσεων και ότι βραβεύθηκε γι’ αυτό από τη Microsoft.

Παράλληλα, δεδομένου ότι σαν εταιρεία μας ενδιαφέρει και θεωρούμε ότι μας αφορά η βιωσιμότητα των φυσικών πόρων του πλανήτη καθώς και η κοινωνική προσφορά και ευαισθητοποίηση, λάβαμε μέρος στον μεγαλύτερο διεθνή διαγωνισμό για καινοτόμες εφαρμογές “IBM Call for Code Global Contest 2020” με τη λύση «Water Underground». Η λύση μας αποσκοπεί στην καταγραφή, διαχείριση και πρόβλεψη της ποσότητας και της ποιότητας των υπογείων υδάτων. Περιλαμβάνει μια IoT συσκευή που σχεδιάσαμε και κατασκευάσαμε εξ αρχής, την αποστολή και επεξεργασία των δεδομένων από ένα δίκτυο τέτοιων συσκευών στο Cloud, καθώς και την χαρτογραφική απεικόνιση και την δημιουργία προβλέψεων με χρήση τεχνικών Machine Learning και Artificial Intelligence. Οραματιζόμαστε η λύση μας αυτή να γίνει για τα υπόγεια ύδατα, ό,τι το δίκτυο των μετεωρολογικών σταθμών, οι μετεωρολογικοί χάρτες και τα μοντέλα πρόβλεψης είναι για τον καιρό. Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για την InTTrust, αλλά και επίσημη απόδειξη και επιβράβευση της τεχνογνωσίας που κατέχει στους παραπάνω τομείς, η κατάταξη της λύσης μεταξύ των 7 καλύτερων λύσεων της Ευρώπης, που επιλέχθηκαν ανάμεσα σε πολλές χιλιάδες αντίστοιχες εφαρμογές