Το Υπουργείο Υγείας υπέγραψε, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση με τον ΟΤΕ για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης του έργου τού Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας (Ε.Κ.ΕΠ.Υ.) - «Ολοκληρωμένο Σύστημα του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας (Ε.Κ.ΕΠ.Υ.)» - για τον αποτελεσματικότερο συντονισμό των Φορέων Υγείας, με στόχο τη διαχείριση περιστατικών εκτάκτου ανάγκης και κρίσεων υγειονομικής φύσεως.

Η κατακύρωση του έργου έγινε στις 346.774 ευρώ.