Οι γνώσεις και η κουλτούρα των εργαζομένων που απαρτίζουν την ομάδα του ΙΤ, αλλά και η ελευθερία κινήσεων που τους δίνει ο CIO, έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην επιτυχία της ψηφιοποίησης της επιχείρησης.

Για να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της ψηφιακής επιχείρησης σε κάθε τους πτυχή, θα πρέπει όλα, η υποδομή ΙΤ και το δυναμικό της Διεύθυνσης Πληροφορικής, να συγκλίνουν σε μια ομάδα, σε έναν στόχο. H σύγκλιση των υποδομών περιλαμβάνει και τη δικτύωση απομονωμένων διαδικασιών, την προτυποποίηση και αυτοματισμό των διεργασιών, όπως και την εισαγωγή νέων concepts για την παρακολούθηση και τη διαχείριση αυτών των διεργασιών. Για πολλούς εργαζόμενους του ΙΤ, αυτή η σύγκλιση συνδέεται με μια βαθμιαία αλλαγή του ρόλου τους, μια αλλαγή που θα πρέπει να γίνεται προσεκτικά, λαμβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες διαδικασίες και το ΗR, ώστε πατώντας σε γερές βάσεις και έχοντας τη σωστή καθοδήγηση να μπορέσουν να προσαρμοστούν ταχύτερα στις νέες απαιτήσεις του ρόλου τους.

Γενικά, το προσωπικό του ΙΤ έχει αποκτήσει τις εξειδικευμένες γνώσεις του στο πλαίσιο ολοκλήρωσης ενός κύκλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτές οι σπουδές προσανατολίζονται στην κάλυψη αναγκών παραδοσιακών πληροφοριακών υποδομών, χωρίς να υπολογίσουν τους νέους αναδυόμενους ρόλους του ΙΤ που δημιουργούνται από τις συνεχείς τεχνολογικές εξελίξεις. Για την υλοποίηση ενός συγκλίνοντος περιβάλλοντος ΙΤ απαιτείται ένας συνδυασμός διαφορετικών γνώσεων στο management, το design, το software, την παροχή υπηρεσιών και σε γενικές επιχειρηματικές διαδικασίες.

Απαιτείται η ανάληψη νέων ρόλων που συνδυάζουν διαφορετικές δεξιότητες. Όπως είναι, για παράδειγμα, ο ρόλος του Information Architect, που διαθέτει τόσο γνώσεις για τη διαχείριση συστημάτων, αλλά και γνώσεις για το πώς μπορούν να ενσωματωθούν τα πληροφοριακά συστήματα στις υπάρχουσες τεχνικές και επιχειρησιακές διαδικασίες. Οι αλλαγές που γίνονται σε ένα τμήμα πάντα επηρεάζουν και άλλες περιοχές μέσα στην επιχείρηση. Γι’ αυτό και ο μετασχηματισμός των παραδοσιακών ρόλων των στελεχών του ΙΤ πρέπει να γίνεται βήμα-βήμα, με τους CIOs να χρειάζεται να συνεργαστούν με το HR για να αναλύσουν τις επιδράσεις των αλλαγών και να καθορίσουν το πώς πρέπει αυτές να διεκπεραιωθούν.

Συνεχής εκπαίδευση
Σύμφωνα με μια έρευνα της Gartner, το 81% των CIOs δυσκολεύονται να εκτιμήσουν τι εξειδικευμένα στελέχη του ΙΤ θα χρειαστούν και ποιες ικανότητες και δεξιότητες θα χρειαστούν μέσα στα τρία επόμενα χρόνια για την υποστήριξη νέων τεχνολογιών και υποδομών. Αλλά και τα αποτελέσματα της τελευταίας έρευνας (2015) της CompTIA για το εργατικό δυναμικό του ΙΤ εκπλήσσουν: στην εποχή των ψηφιακών τεχνολογιών οι ανεπαρκείς γνώσεις στις περιοχές της δικτύωσης, των πληροφοριακών συστημάτων και του storage αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των επιχειρήσεων. Οι υπάρχουσες γνώσεις υποδομών ΙΤ στις επιχειρήσεις δεν αντικατοπτρίζουν τις γνώσεις που απαιτούνται σήμερα.

Είναι σημαντικό για τις επιχειρήσεις να εκπαιδεύσουν τους εργαζόμενούς τους στις νέες αρχιτεκτονικές υποδομών, στις συγκλίνουσες και υπερσυγκλίνουσες υποδομές. Η εκπαίδευση κατά την εργασία δεν επαρκεί, αντ’αυτού απαιτούνται μάλλον εκτεταμένες εκπαιδεύσεις με την απόκτηση σχετικών πιστοποιήσεων. Το 2014 VCE Certified Professionals Program, που ξεκίνησε να λειτουργεί από τον Απρίλιο του 2014, μεταλαμπαδεύει σε εξειδικευμένα στελέχη του ΙΤ τις γνώσεις που απαιτούνται για το σχεδιασμό, την προετοιμασία και τη διαχείριση μιας συγκλίνουσας υποδομές σε ένα ενιαίο περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, κάθε μήνα σχεδόν 500 επαγγελματίες του ΙΤ πιστοποιούν τις γνώσεις στις συγκλίνουσες υποδομές VCE (Virtual Computing Environment), αποκτώντας τις βάσεις για να υποστηρίξουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεών τους.

Όποιος επιλέγει να ακολουθήσει μια καριέρα στον τεχνολογικό κλάδο γνωρίζει, ότι θα πρέπει να μπορεί να προσαρμόζεται στις συνεχείς αλλαγές. Τα εξειδικευμένα στελέχη του ΙΤ πρέπει να διατηρούν αναλλοίωτη τη δίψα τους για γνώση, αλλά και να διατηρούν τον ενθουσιασμό τους να μάθουν καινούργια πράγματα και να εξελιχθούν επαγγελματικά. Και οι CIOs πρέπει να τους δώσουν το καλό παράδειγμα, δίνοντας στις ομάδες τους το χώρο που χρειάζονται για να αναπτυχθούν.