Η Symantec Corp. γνωστοποίησε τα αποτελέσματα τρίτου τριμήνου του οικονομικού έτους 2010, το οποίο έληξε 1η Ιανουαρίου 2010.

Τα έσοδα σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (GAAP) για το τρίτο τρίμηνο του οικονομικού έτους κυμάνθηκαν στα 1.548 δισ. δολάρια. Τα Non-GAAP έσοδα ήταν 1.551 δισ. δολάρια, σημειώνοντας άνοδο 1 τοις εκατό συγκρινόμενα με την αντίστοιχη περίοδο ένα χρόνο πριν (με την προσαρμογή της ισοτιμίας σημειώθηκε πτώση 3 τοις εκατό). Τo GAAP λειτουργικό περιθώριο κέρδους για το τρίτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2010 ήταν 17.9 τοις εκατό.

Τα GAAP καθαρά έσοδα για το τρίτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2010 ήταν 300 εκατ. δολάρια σε σύγκριση με τα 6.82 δισ. δολάρια του αντίστοιχου τριμήνου του προηγουμένου έτους, ενώ τα δυνητικά μειωμένα κέρδη ανά μετοχή ήταν 0.37 δολάρια σε σύγκριση με τις απώλειες ανά μετοχή 8.25 της ίδιας περιόδου το προηγούμενο έτος. Οι ταμειακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες του τρίτου τριμήνου του οικονομικού έτους 2010 ήταν 393 εκατ. δολάρια. H Symantec ολοκλήρωσε το τρίμηνο με μετρητά και βραχυπρόθεσμες επενδύσεις της τάξης των 2.61 δισ. δολαρίων.

Τo non-GAAP λειτουργικό περιθώριο κέρδους για το τρίτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2010 ήταν 28.3%. Τα non-GAAP καθαρά έσοδα για το τρίτο τρίμηνο ήταν 326 εκατ. δολάρια σε σύγκριση με τα 352 εκατομμύρια την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ τα non-GAAP δυνητικά μειωμένα κέρδη ανά μετοχή ήταν 0.40 δολάρια σε σύγκριση με τα κέρδη ανά μετοχή 0.42 του ίδιου τριμήνου το προηγούμενο έτος.