Κοινοπραξία, με επικεφαλής την Intrasoft International, επιλέχθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας της Ε.Ε. ως η πρώτη ανάδοχος σε κλιμακωτή σύμβαση-πλαίσιο, με εκτιμώμενη αξία 21,9 εκατ. ευρώ, για την παροχή εξωτερικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη, μελέτη και υποστήριξη των πληροφοριακών συστημάτων.

Η σύμβαση (ISS – “HORIZON 2020” – Lot 2) αποτελεί μία από τις σημαντικότερες συμβάσεις της Ε.Ε., καθώς το πρόγραμμα “ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020” είναι το μεγαλύτερο χρηματοδοτικό πλαίσιο της Ε.Ε. για την Έρευνα και την Καινοτομία για την περίοδο 2014-2020, με προϋπολογισμό περίπου 80 δισ. ευρώ. Καλύπτει επίσης υπηρεσίες για προηγούμενα Προγράμματα-Πλαίσιο (FP5, FP6, FP7). Η συμμετοχή της Intrasoft International εκτιμάται στα 8,5 εκατ. ευρώ, 39% του συνολικού προϋπολογισμού της κοινοπραξίας, η οποία περιλαμβάνει επίσης τις εταιρίες Sword Technologies και ARHS Developments. Ο σκοπός του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών για την ανάπτυξη και συντήρηση των πληροφοριακών συστημάτων που σχετίζονται με τη διαχείριση των επιχορηγήσεων έργων Έρευνας και Καινοτομίας. Οι υπηρεσίες αυτές ενδέχεται να περιλαμβάνουν την ανάπτυξη και τη συντήρηση των υφιστάμενων εφαρμογών και λογισμικού ανοικτού κώδικα (OSS).