Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζεται η στρατηγική επένδυσης στο κυβερνητικό υπολογιστικό νέφος G-Cloud από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η αναβάθμιση του κυβερνητικού υπολογιστικού νέφους G-Cloud συνεχίζεται μέσω της ενσωμάτωσης της αντίστοιχης υποδομής  της Κοινωνίας της Πληροφορίας (ΚτΠ Α.Ε.) σε εφαρμογή του πρόσφατου ν. 4623/2019 και εντάσσεται στη κυβερνητική στρατηγική συγκέντρωσης όλων των πληροφοριακών συστημάτων των επιμέρους φορέων της Δημόσιας Διοίκησης (data consolidation) σε μια ενιαία δομή υπό τη συντήρηση και διαχείριση της υποδομής από τη ΓΓΠΣ του νέου Υπουργείου.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα επιτευχθεί σημαντική εξοικονόμηση πόρων για το ελληνικό Δημόσιο από την ενιαία συντήρηση και λειτουργία της αναγκαίας υπολογιστικής υποδομής σε κοινές πλατφόρμες, καθώς και σημαντική μείωση της γραφειοκρατίας. Θα επιτευχθεί επίσης σημαντική απελευθέρωση ανθρώπινου δυναμικού με στόχο την αξιοποίησή του σε άλλους σημαντικούς τομείς του Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και καλύτερη οργάνωση και συντονισμός μεταξύ των δημοσίων φορέων σε σχέση με τη διαχείριση της πληροφορίας.

Όλα τα παραπάνω εξυπηρετούν πρωτίστως τον πολίτη και την καθημερινότητά του, μειώνοντας παράλληλα τα οικονομικά βάρη μέσω της επίτευξης οικονομιών κλίμακος. Το G-Cloud αποσκοπεί στην κοινή χρήση υπολογιστικών υποδομών από τους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, με αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους συντήρησης και υποστήριξης τους και την αύξηση του βαθμού ευελιξίας και ασφάλειάς τους. Η δημιουργία κεντρικών υπολογιστικών νεφών (G-Cloud) αποτελεί διεθνή πρακτική που ακολουθούν κράτη σε όλον τον κόσμο και εξυπηρετεί πλήρως τη διαλειτουργικότητα των δημοσίων φορέων και οργανισμών.