Οι Διευθύνσεις Πληροφορικής βρίσκονται σε συνεχή πίεση να μειώνουν, ή τουλάχιστον να ελέγχουν αυστηρά, τα λειτουργικά τους κόστη. O βασικότερος ίσως παράγοντας που μπορεί να βοηθήσει για να το πετύχουν είναι η επίτευξη της πλήρους αξιοποίησης και βέλτιστης αποδοτικότητας κατά τη λειτουργία των εφαρμογών και των υποδομών τους.

Συγχρόνως, όμως, οι Διευθύνσεις Πληροφορικής καλούνται:
• να εξασφαλίζουν την ακεραιότητα, την εχεμύθεια, την ασφάλεια και τη διαθεσιμότητα του πολυτιμότερου περιουσιακού στοιχείου του οργανισμού, δηλαδή των επιχειρησιακών δεδομένων του,
• να ακολουθούν τη ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη του χώρου, που δημιουργεί μια συνεχή αύξηση της πολυπλοκότητας στις λειτουργίες και, βέβαια,
• να εξυπηρετούν τις συνεχείς απαιτήσεις των επιχειρησιακών χρηστών.

Η ισορροπία στην εκπλήρωση των απαιτήσεων αυτών αποτελεί μια πραγματική πρόκληση και προϋποθέτει βαθιά επαγγελματική γνώση και εμπειρία σε συνδυασμό με τη χρήση των κατάλληλων τεχνολογικών εργαλείων, βοηθημάτων, αυτοματοποιημένων μεθόδων και βέλτιστων πρακτικών. Η SYNTAX Πληροφορική, για περισσότερα από 15 χρόνια, στέκεται δίπλα στις Διευθύνσεις Πληροφορικής και με συνεχή προσεκτική παρακολούθηση της εξέλιξης των τεχνολογιών της Πληροφορικής και μελέτη των λύσεων της διεθνούς αγοράς επιλέγει, διαθέτει και υλοποιεί τις καλύτερες, για κάθε οργανισμό – πελάτη της, λύσεις.

Συγχρόνως έχει δημιουργήσει μια εξαιρετική ομάδα συμβούλων με άριστες θεωρητικές γνώσεις και αποδεδειγμένη εμπειρία, οι οποίοι εξασφαλίζουν την παροχή ποιοτικών συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επίπεδο διοίκησης, σε επίπεδο Πληροφορικής καθώς και σε επίπεδο αποτελεσματικής υλοποίησης τεχνολογικών λύσεων. Μεταξύ των κατηγοριών λύσεων που η εταιρεία μας διαθέτει, επιλέγω και αναφέρω ορισμένες, που θεωρώ απαραίτητες για κάθε κέντρο Πληροφορικής μιας σύγχρονης επιχείρησης ή οργανισμού, τοποθετώντας τις σε τρεις τίτλους, με τους δύο πρώτους να αναφέρονται σε λύσεις τεχνολογικές και τον τρίτο σε λύσεις υπηρεσιών.

1. Διαχείριση και Απόδοση λειτουργίας
• Παρακολούθηση, σε πραγματικό χρόνο, της απόδοσης και διαθεσιμότητας των εφαρμογών και των υποδομών, όπως τη βιώνουν οι χρήστες. Δυνατότητα αυτόματης διορθωτικής παρέμβασης, βάσει κανόνων που έχουν προδιαγραφεί από τους υπεύθυνους διαχειριστές.
• Κεντρική αυτοματοποιημένη διαχείριση της αρχειοθέτησης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και των λοιπών αρχείων του οργανισμού. Αυξημένες δυνατότητες αναζήτησης και άμεσης διαφανούς πρόσβασης των χρηστών στα αρχειοθετημένα.
• Αυτόματο σύστημα προγραμματισμού, παρακολούθησης και διαχείρισης των batch εργασιών και του φόρτου των συστημάτων, με δυνατότητα προγραμματισμένης αντίδρασης σε κάθε συμβάν ή πρόβλημα.
• Σύστημα αυτόματης καταγραφής και διαχείρισης των εφαρμογών και των δομών των βάσεων δεδομένων του οργανισμού. Αναγνώριση της χρήσης, της συχνότητας αλλαγών, καθώς και των μη χρησιμοποιούμενων εφαρμογών και αρχείων.


2. Ασφάλεια και Συμμόρφωση
• Κεντρική ασφαλής διαχείριση της «ταυτότητας» των χρηστών και των δικαιωμάτων πρόσβασης, που αυτοί έχουν, σε Εφαρμογές και Αρχεία. Δυνατότητα σε κάθε χρήστη, να έχει πρόσβαση σε όλες τις εφαρμογές και συστήματα που δικαιούται, με ένα και μοναδικό κωδικό (single sign-on).
• Αυτοματοποιημένη παρακολούθηση, συσχετισμοί και διαχείριση των συμβάντων παραβίασης ασφάλειας και των σχετικών μηνυμάτων, που δημιουργούνται και καταγράφονται σε όλους τους servers και τα συστήματα ελέγχου του οργανισμού.
• Αυτοματοποιημένο σύστημα προστασίας και παρακολούθησης της χρήσης των Δεδομένων και Αρχείων του οργανισμού. Προστασία από εξωτερική επέμβαση, καθώς και από εσωτερική κακή χρήση ή διαρροή μέσω αντιγραφής ή τηλε-μετάδοσης ή εκτύπωσης κτλ.
• Ολοκληρωμένο σύστημα προστασίας του περιβάλλοντος εργασίας του χρήστη από εξωτερικές κακόβουλες επιθέσεις, από ιούς, από κακόβουλα ή ενοχλητικά μηνύματα, ακόμα και από κίνδυνο διαρροής πληροφοριών σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής φορητών υπολογιστών κτλ.
• Κεντρικό σύστημα καθορισμού, διαχείρισης και ελέγχου τήρησης της Πολιτικής Ασφάλειας του οργανισμού. Δυνατότητα συνεχούς αναζήτησης ευπαθειών στις εφαρμογές ή στις διαδικασίες, ώστε να προλαμβάνεται η εκμετάλλευσή τους από κακόβουλους τρίτους.

3. Υπηρεσίες Συμβούλων
• Δημιουργία Πολιτικής Ασφάλειας του οργανισμού και περιοδικός έλεγχος τήρησής της.
• Μελέτη μέτρησης και εκτίμησης του κινδύνου καθώς και της τρωτότητας των συστημάτων, των εφαρμογών και των διαδικασιών του οργανισμού.
• Δοκιμές διείσδυσης σε συστήματα και εφαρμογές καθώς και αντιμετώπιση των ευπαθειών που επισημαίνονται.
• Μελέτη ελέγχου της συμμόρφωσης με διεθνείς και εθνικούς κανόνες και διατάξεις καθώς και αντιμετώπιση των παρεκκλίσεων.

Εκτενέστερη αναφορά σε ορισμένες από τις παραπάνω λύσεις γίνεται στις αμέσως επόμενες σελίδες.


Εξοικονομήστε πόρους από τα IT Συστήματά σας
Του Νίκου Αναγνωστόπουλου, Διευθυντή Ανάπτυξης Τομέα Διαχείρισης & Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής, SΥΝΤΑΧ Πληροφορική α.β.ε.ε.
Ένα από τα σημαντικά θέματα που απασχολούν τις μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς είναι η εξοικονόμηση πόρων των πληροφοριακών τους συστημάτων. Η οικονομική κρίση ανέβασε στην κορυφή των προτεραιοτήτων τη βελτιστοποίηση της αξιοποίησης του χρόνου των ανθρώπινων πόρων και την αποτελεσματικότητα στη διαχείριση της λειτουργίας των συστημάτων, στην εξοικονόμηση ενέργειας και αποθηκευτικών μέσων, καθώς και στην αρχειοθέτηση και ανάκτηση των ηλεκτρονικών εγγράφων.

Τέλος το “deduplication”, έχει γίνει ένας από τους βασικούς παράγοντες στην κατεύθυνση της «πράσινης» πληροφοριακής υποδομής και της βελτίωσης των λειτουργικών της απαιτήσεων.

Η Syntax Πληροφορική Α.Β.Ε.Ε. ως Platinum Partner της Symantec προσφέρει τις κορυφαίες της λύσεις στην Ελληνική αγορά και ως η μοναδική Symantec Consulting Partner παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες υλοποίησης, εκπαίδευσης και υποστήριξης.

Πιο συγκεκριμένα από τις λύσεις αρχειοθέτησης και αποθήκευσης εστιάζουμε στις παρακάτω:
1. Archiving
Για την αρχειοθέτηση των ηλεκτρονικών μηνυμάτων (email) και των ηλεκτρονικών εγγράφων, προσφέρεται η λύση Symantec Enterprise Vault.

Καθώς αυξάνονται τα εταιρικά δεδομένα, καταναλώνουν μεγάλο όγκο ακριβού αποθηκευτικού χώρου. Τα αποθηκευτικά συστήματα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για παλαιά ή σπάνια προσπελάσιμα δεδομένα δεν δαπανούν απλά πολύτιμο χώρο, αλλά κοστίζουν σε χρόνο και χρήμα με τη διαχείριση, συντήρηση και το backup τους. Το Symantec Enterprise Vault αντιμετωπίζει τα θέματα κόστους και πόρων παρέχοντας μια κεντρική, ολοκληρωμένη λύση αρχειοθέτησης που λαμβάνει εταιρικά δεδομένα από πολλές πηγές. Παρέχει αυτοματοποιημένη -βάσει κανόνων- διαχείριση και άμεση αναζήτηση και πρόσβαση των αρχειοθετημένων από τους χρήστες.

Έτσι η λειτουργία της αρχειοθέτησης είναι απολύτως διαφανής για τους χρήστες, οι οποίοι έχουν την πληροφορία, είτε πρόκειται για email είτε πρόκειται για οποιοδήποτε αρχείο, άμεσα διαθέσιμη. Συγχρόνως, η χρήση της λύσης αυτής, εξασφαλίζει σημαντικότατη μείωση του όγκου του αρχειοθετούμενου email, γιατί για κάθε μήνυμα και τα επισυναπτόμενά του, που τυχόν απευθύνεται σε πολλούς παραλήπτες εντός του οργανισμού, φυλάσσεται ένα μοναδικό αντίγραφο και απλώς συνδέεται με τους παραλήπτες του.

2. Backup
Για την αυτοματοποίηση και την μεθοδική οργάνωση των διαδικασιών του backup των εταιρικών δεδομένων από διαφορετικά συστήματα, προσφέρεται η λύση Symantec Backup Exec.

Το Symantec Backup Exec αποτελεί το χρυσό πρότυπο στην προστασία δεδομένων για φυσικά και εικονικά συστήματα, παρέχοντας πλήρη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας σε μαγνητικά μέσα, καθώς και υποστήριξη αυτόματης επαναφοράς για περιβάλλοντα Windows. Η συνεχής προστασία δεδομένων και η τεχνολογία GRT (Granular Recovery Technology) για ζωτικής σημασίας συστήματα και δεδομένα, διασφαλίζουν ότι τα κρίσιμα αυτά επιχειρηματικά δεδομένα είναι πάντα προστατευμένα και επαναφέρονται αποτελεσματικά μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα.

3. Storage Efficiency
Για τη δημιουργία πολιτικών απάλειψης των διπλών εγγραφών (duplicates) κατά τις διαδικασίες του back up, προσφέρεται η λύση Symantec Net Backup Pure Disk.

To Symantec Net Backup Pure Disk παρέχει μια «έξυπνη» μηχανή αναζήτησης των duplicates και με αυτοματοποιημένες διαδικασίες μειώνει τον χώρο που χρειάζεται για την αποθήκευση τους μέχρι και 50%. Επίσης προσφέρεται η δυνατότητα in-line and post-process deduplication χρησιμοποιώντας πολιτικές διαχείρισης του κύκλου αποθήκευσης των δεδομένων. Ταυτόχρονα, η μηχανή του Symantec Net Backup Pure Disk, βοηθάει στην δημιουργία ενός virtual full backup του storage, προσφέροντας μεθοδικότερη χρήση του storage, μειώνοντας δραστικά το backup server I/O.

Στη Syntax Πληροφορική Α.Β.Ε.Ε. πιστεύουμε ότι η αποτελεσματική αξιοποίηση κορυφαίων τεχνολογιών, όπως αυτές που περιγράφηκαν, εξαρτάται και βασίζεται στη σωστή και ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε οργανισμού, υλοποίησή τους. Έτσι, έχουμε συστήσει την καλύτερη ομάδα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Υλοποίησης, και με την συνεργασία των SYMANTEC Group Services εγγυώμεθα τη βέλτιστη επιλογή και υλοποίηση σε κάθε περίπτωση.


Ασφάλεια Ευαίσθητων Προσωπικών Δεδομένων κατά την ανάπτυξη εφαρμογών
Του Πάνου Ζώτου, Διευθυντή Τεχνολογιών Πληροφορικής, SΥΝΤΑΧ Πληροφορική α.β.ε.ε.
Μια απειλή την οποία συχνά δεν εξετάζουμε όσο πρέπει, είναι η ασφάλεια των ευαίσθητων προσωπικών ή εμπιστευτικών δεδομένων μιας επιχείρησης κατά την ανάπτυξη εφαρμογών. Οι επιχειρήσεις μπορεί να πιστεύουν ότι τα δεδομένα αυτά είναι ασφαλή επειδή η ανάπτυξη εφαρμογών γίνεται σε περιβάλλοντα εκτός παραγωγής. Παρόλα αυτά, τα δοκιμαστικά περιβάλλοντα είναι ελάχιστα ασφαλή, επειδή τα δεδομένα εκτίθενται σε πολλούς, συμπεριλαμβανομένων των εργαζόμενων της εταιρείας, εξωτερικούς συμβούλους και συνεργάτες, οι οποίοι μπορεί να βρίσκονται και σε γεωγραφικά απομακρυσμένες περιοχές.

Σύμφωνα με όλες τις μελέτες Διαχείρισης Κινδύνων, οι κίνδυνοι προέρχονται κυρίως από εσωτερικές απειλές τόσο λόγω αμέλειας όσο και σκόπιμων προσπαθειών κλοπής τους. Για παράδειγμα, η HSBC δέχτηκε πρόστιμο 3εκ. λιρών από την βρετανική Financial Services Authority για την αδυναμία να προστατέψει τα προσωπικά δεδομένα των πελατών της. Παρομοίως, μια δημόσια βρετανική υπηρεσία αποκάλυψε από λάθος τα προσωπικά δεδομένα 25εκ. βρετανών πολιτών.

Η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των πελατών είναι βασική προϋπόθεση για τους περισσότερους οργανισμούς και το κόστος της αποτυχίας προστασίας των ευαίσθητων δεδομένων των πελατών είναι πολύ υψηλό.

Η χρήση των πραγματικών «αναλλοίωτων» δεδομένων από την παραγωγή στη διαδικασία δοκιμής παρουσιάζει σοβαρούς κινδύνους:
• Το περιβάλλον δοκιμής δεν είναι τόσο ασφαλές όσο τα συστήματα παραγωγής. Τα ευαίσθητα δεδομένα μπορούν να μεταφερθούν σε φορητούς υπολογιστές ή μαγνητικά μέσα και ακολούθως να κλαπούν.
• Οι υπάλληλοι ή οι συνεργάτες που εκτελούν τις δοκιμές μπορούν να χρησιμοποιήσουν με δόλο τα ευαίσθητα δεδομένα, όπως στοιχεία πιστωτικών καρτών, αριθμούς και PIN λογαριασμών.
• Στην περίπτωση outsourcing της ανάπτυξης και δοκιμής των εφαρμογών, η πιθανότητα υπεξαίρεσης και παράνομης χρήσης των πραγματικών δεδομένων αποτελεί βέβαιο κίνδυνο.
• Πέραν των προηγουμένων, έστω και αν δεν βεβαιωθεί διάρρευση και παράνομη χρήση των προσωπικών δεδομένων, ακόμα και η αμέλεια προστασίας των αποτελεί σοβαρή παραβίαση των κείμενων εθνικών και διεθνών νόμων και των κανονιστικών ρυθμίσεων που επιβάλουν οι ανεξάρτητες ελεγκτικές αρχές, (Basel II, Sarbanes Oxley etc.) και επισύρουν τεράστια πρόστιμα.

Η Λύση της Syntax: Micro Focus Data Express
Η απάντηση στο παραπάνω πρόβλημα είναι η χρήση κατάλληλου λογισμικού, το οποίο μπορεί να εξασφαλίσει την παραγωγή μεταμφιεσμένων δοκιμαστικών δεδομένων, τα οποία προέρχονται μεν από τα αντίστοιχα πραγματικά της παραγωγής, ταυτόχρονα όμως διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητά τους.

Η λύση που προτείνει η SYNTAX είναι το λογισμικό της Micro Focus Data Express. To Data Express είναι ένα προϊόν το οποίο επιτρέπει την έξυπνη κατασκευή δοκιμαστικών βάσεων δεδομένων, από υπάρχουσες βάσεις παραγωγής. Τα πλεονεκτήματά του συνοψίζονται στην ιδιότητά του να:
• Μεταμφιέζει (mask/scramble) τα δεδομένα αυτά κατά τη μεταφορά τους από το περιβάλλον λειτουργίας στο περιβάλλον δοκιμής, έτσι ώστε τα δεδομένα να παραμένουν αληθοφανή και κατάλληλα για διενέργεια δοκιμών, αλλά να μην αποκαλύπτουν ευαίσθητες και εμπιστευτικές πληροφορίες.
• Περιορίζει δραματικά το μέγεθος της δοκιμαστικής βάσης, φέρνοντας υποσύνολα της βάσης παραγωγής, τα οποία όμως υπακούουν σε όλους τους κανόνες σχεσιακής ακεραιότητας και συνάφειας μεταξύ τους.

Με το Data Express, η κατασκευή των δοκιμαστικών δεδομένων γίνεται μια αυτοματοποιημένη διαδικασία η οποία μπορεί να επαναληφθεί όποτε χρειαστεί, χωρίς να απαιτεί ιδιαίτερη προσπάθεια και πόρους.

Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η ασφάλεια των δεδομένων από κινδύνους απώλειας ή κλοπής και ταυτόχρονα επιτυγχάνεται η συμμόρφωση με διεθνή πρότυπα και τη νομοθεσία, προστατεύοντας τόσο την επιχείρηση όσο και τους υπευθύνους προσωπικά από σοβαρότατους κινδύνους.


Ολοκληρώστε τη στρατηγική διαχείρισης κινδύνων ΙΤ
Του Δρ. Κωνσταντίνου Παπαπαναγιώτου, Διευθυντή Υπηρεσιών Διαχείρισης Κινδύνων, SΥΝΤΑΧ Πληροφορική α.β.ε.ε.
Οι σύγχρονοι οργανισμοί βασίζουν σε μεγάλο βαθμό τη λειτουργία τους στις υποδομές IT. Απαραίτητο στοιχείο για την εύρυθμη διεκπεραίωση των καθημερινών εργασιών τους αποτελεί συνεπώς η ασφάλεια και η διαθεσιμότητα των υποδομών αυτών. Η διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας και η ανάκαμψη από καταστροφές αποτελούν μία μόνο πλευρά της στρατηγικής για την αξιολόγηση και τη διαχείριση του ρίσκου σε έναν οργανισμό. Διεθνή πρότυπα και βέλτιστες πρακτικές υποδεικνύουν το σωστό δρόμο για τη διασφάλιση των υποδομών ΙΤ από κάθε κίνδυνο.

Η πρόκληση όμως σήμερα δεν είναι μόνο η διασφάλιση των πληροφοριών και η συμμόρφωση ενός οργανισμού με νομικά πλαίσια και πρότυπα ασφάλειας, αλλά η πραγματοποίηση όλων αυτών με μειωμένο διαχειριστικό κόστος και ταυτόχρονα αυξημένη απόδοση, λειτουργικότητα και ποιότητα υπηρεσιών. H Syntax Πληροφορική Α.Β.Ε.Ε. δραστηριοποιείται στο χώρο της ασφάλειας πληροφοριών και διαχείρισης ρίσκου εδώ και 15 χρόνια, με υπηρεσίες και προϊόντα για την αξιολόγηση, το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την υλοποίηση και την υποστήριξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για την ασφάλεια σε έναν οργανισμό.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες ασφάλειας και διαχείρισης κινδύνων
Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχει η Syntax Πληροφορική Α.Β.Ε.Ε. για την αξιολόγηση και τη διαχείριση του ρίσκου αποτελούν προϊόν της αποκλειστικής συνεργασίας με το Symantec Services Group.

Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι ασφάλειας και διαχείρισης ρίσκου της Syntax αποτελούν μέλη της παγκόσμιας ομάδας συμβούλων της Symantec, που απαριθμεί πάνω από 4000 ειδικούς επαγγελματίες ανά τον κόσμο. Απασχολούνται καθημερινά σε έργα ασφάλειας που αφορούν την αποτίμηση και διαχείριση ρίσκου, αξιολογήσεις υποδομών ασφάλειας, δοκιμές παρείσδυσης και τρωτότητας, ενώ έχουν συμμετάσχει σε ανάλογα έργα των Symantec Services στο εξωτερικό.

Παράλληλα, οι σύμβουλοι της Syntax υλοποιούν και υποστηρίζουν ολοκληρωμένες λύσεις της Symantec που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων κορυφαία προϊόντα για Data Loss Prevention, Endpoint Protection, Network Access Control και Mail Security.

Identity and Access Management
Βασικό στοιχείο μιας ολοκληρωμένης και αποτελεσματικής στρατηγικής για την ασφάλεια σε έναν οργανισμό είναι ο έλεγχος της πρόσβασης στα συστήματά του.

Η αποτελεσματική διαχείριση των ρόλων και των ταυτοτήτων των χρηστών ενός οργανισμού δεν απαιτεί μόνο σωστό σχεδιασμό και οργάνωση αλλά και μία ολοκληρωμένη και εύχρηστη λύση. Η Syntax Πληροφορική Α.Β.Ε.Ε. προτείνει την κορυφαία λύση Novell Identity and Access Manager που σε συνδυασμό με το Novell Secure Login προσφέρουν μια ενοποιημένη πλατφόρμα διαχείρισης ταυτοτήτων και Single Sign On (SSO).

Managed Services
Ο συνδυασμός διαφορετικών λύσεων ασφάλειας σε διαφορετικά επίπεδα της υποδομής ΙΤ συχνά δημιουργεί πληθώρα αναφορών και log files, που εξαιτίας της μορφής και του όγκου τους, σπάνια αξιολογούνται σωστά και με την απαιτούμενη προσοχή, με αποτέλεσμα να παραβλέπονται πολλά κενά ασφάλειας. Η ανάθεση της παρακολούθησης των υποδομών ασφάλειας σε εξειδικευμένες εταιρείες αποτελεί μία λύση που όλο και περισσότεροι οργανισμοί επιλέγουν. Η Syntax Πληροφορική και το Symantec Services Group πρωτοπορούν στον τομέα αυτό των Managed Services, αφού διαθέτουν τη μεγαλύτερη υποδομή παρακολούθησης παγκοσμίως, με τέσσερα Security Operation Centers ανά τον κόσμο.

Παράλληλα, η Syntax υποστηρίζει λύσεις Event Log Management and Correlation, όπως η κορυφαία λύση Security Manager της NetIQ – Attachmate.

Στρατηγική για την ασφάλεια
Η αντιμετώπιση των επιχειρησιακών κινδύνων που σχετίζονται με την Πληροφορική σε ένα σύγχρονο οργανισμό δεν μπορεί να στηρίζεται στην περιστασιακή εφαρμογή μεμονωμένων λύσεων ασφάλειας. Οι σύμβουλοι διαχείρισης κινδύνων της Syntax Πληροφορική Α.Β.Ε.Ε. αναλαμβάνουν να σχεδιάσουν μια συνολική στρατηγική για την ασφάλεια, με βάση τις απαιτήσεις, τις ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε οργανισμού, η οποία μπορεί να εξασφαλίσει την απαιτούμενη σιγουριά απέναντι, όχι μόνο στις σημερινές, αλλά και τις αυριανές απειλές.

SYNTAX Πληροφορική α.β.ε.ε., Μεσογείων 218, 155 61 Χολαργός, Τηλ: 210 6543100, Fax: 210 6560880, www.syntax.gr