Σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης αναμένεται να αποκτήσει ο δήμος Βόλου, ο οποίος βρίσκεται στο στάδιο επεξεργασίας του σχετικού διαγωνισμού, έχοντας καταρτίσει τους όρους διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου. H εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στα 6,6 εκατ. ευρώ. Η αρχιτεκτονική του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης θα στηρίζεται σε μια cloud based έτοιµη πλατφόρµα, αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα τεχνολογιών Internet of Things (IoT). H πλατφόρμα θα επιτρέπει τη διασύνδεση και την επικοινωνία µεµονωµένων λύσεων και εφαρµογών έξυπνων πόλεων καθώς και διαφορετικές τεχνολογίες αισθητήρων στάθµευσης.

Πιο συγκεκριμένα, το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης αποτελείται από τα εξής µέρη:

  1. Web Εφαρµογή για την ολοκληρωµένη διαχείριση της παρόδιας στάθµευσης η οποία περιλαµβάνει τα παρακάτω υποσυστήµατα:

-διαµόρφωσης πολιτικής στάθµευσης,

– αναφορών, µετρικών και στατιστικών στοιχείων

– διαχείρισης στάθµευσης μόνιµων κατοίκων και ειδικών κατηγοριών

– διαχείρισης κλήσεων/παραβάσεων

– διαχείρισης χρηστών

2. Mobile εφαρµογή ηλεκτρονικής αγοράς τελών στάθµευσης από δηµότες και επισκέπτες. 3. Mobile εφαρµογή δηµοτικής αστυνοµίας για τον έλεγχο στάθµευσης και την επιβολή κυρώσεων/κλήσεων µε χρήση έξυπνων φορητών συσκευών (smartphone/tablet).

Η web εφαρµογή θα αποτελεί το κεντρικό διαχειριστικό σύστηµα του δήµου. Θα επιτρέπει την συνολική εποπτεία και διαχείριση των εν δυνάµει 2.409 θέσεων στάθµευσης και άλλων ειδικών κατηγοριών, των δηµοτικών αστυνοµικών, των βεβαιωµένων κλήσεων/παραβάσεων, την καταγραφή και διαχείριση καταγγελιών/κλήσεων για επιτόπιο έλεγχο καθώς και την προβολή επεξεργασµένων στατιστικών στοιχείων και αναφορών (reports). Η πρόσβαση στο σύστηµα θα γίνεται µέσα από οποιεσδήποτε από τις τελευταίες εκδόσεις φυλλοµετρητών όπως Google ChromeEdge Firefox κτλ. από οποιαδήποτε συσκευή µε σύνδεση στο διαδίκτυο. Θα πρέπει να ακολουθεί την λογική του «Responsive design» για βέλτιστη πρόσβαση από κινητές συσκευές.

Αισθητήρες στάθμευσης

Στο πλαίσιο του έργου θα πραγµατοποιηθεί εγκατάσταση µαγνητικών αισθητήρων στάθµευσης, που θα τοποθετούνται επί ή εντός του οδοστρώµατος, για την παρακολούθηση της κάλυψης ή µη των αντίστοιχων θέσεων µε τη χρήση τεχνολογιών μαγνητικού πεδίου, ενώ για την διασύνδεση τους µε το κεντρικό σύστηµα διαχείρισης θα χρησιµοποιούν τεχνολογίες LoRaWAN. Τα δεδοµένα που παράγουν οι αισθητήρες έξυπνης στάθµευσης στο πλαίσιο της συγκεκριµένης τεχνολογικής επιλογής θα συλλέγονται από ασύρµατο δίκτυο , χαµηλής κατανάλωσης ενέργειας και υψηλής διαπερατότητας των εκπεµπόµενων σηµάτων.