Οι ενώσεις εταιρειών 1) Data Concept – Globo, 2) Alter Ego – Hellascom και η εταιρεία 1) Ericsson κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορές για το διαγωνισμό με τίτλο “Ανάπτυξη έξυπνου οικισμού Κέντρου Βέροιας”. Αναθέτουσα αρχή είναι η Γενική Γραμματεία της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας και το έργο είναι ενταγμένο στο ευρύτερο πλαίσιο της κατηγορίας πράξης: Υποδομές και Υπηρεσίες για τη δημιουργία “Έξυπνων Οικισμών” και “έξυπνων κτηρίων” του Μέτρου 4.3 “Προηγμένες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για τον Πολίτη” του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας του Γ΄ΚΠΣ. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο 1.414.294 ευρώ, μη συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α.