Το εύρος της πληροφορικής είναι τόσο μεγάλο και μεταλλάσσεται τόσο γρήγορα που καθιστά την ποιοτική παροχή υπηρεσιών πληροφορικής ένα πρόβλημα για δύσκολους λύτες.

Η παρακολούθηση της τεχνολογίας, η άρτια τεχνική κατάρτιση και η εμπειρία των μηχανικών πληροφορικής ενός integrator αποτελεί θεμέλιο λίθο της επιτυχίας. Η εξειδίκευση, η πολυπλοκότητα και η πληθώρα των λύσεων δεν αφήνει περιθώρια για πειραματισμούς. Η παροχή υπηρεσιών πληροφορικής από integrators περιλαμβάνει στάδια που ξεκινούν από τη φάση presales και αρχιτεκτονική σχεδίαση μέχρι την υλοποίηση και τη μετέπειτα υποστήριξη του έργου.

Η φάση presales αποτελεί ίσως τη σημαντικότερη όλων, αφού κατά την οποία θα πρέπει να γίνουν κατανοητές οι ανάγκες του έργου και να προταθούν εναλλακτικές λύσεις με παράθεση πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων της κάθε μίας, ώστε ο πελάτης να αποκτήσει άποψη σχετικά με τις εναλλακτικές προσεγγίσεις, αλλά και να αποτελέσει μέρος της λύσης. Τελικώς, σε αυτή τη φάση ορίζονται σε high level οι απαιτήσεις και τα παραδοτέα του έργου τόσο σε επίπεδο εξοπλισμού όσο και σε υπηρεσιών.

Απαραίτητη λοιπόν κρίνεται η άρτια κατάρτιση των Presales Engineers ώστε να προτείνουν λύσεις λειτουργικές και εντός προϋπολογισμού, χωρίς περιττές δαπάνες. Εξίσου σημαντική όμως είναι και η φάση του σχεδιασμού. Τόσο το kickoff meeting όσο και οι επόμενες συναντήσεις πριν την έναρξη του έργου, θα καθορίσουν με σαφήνεια τα βήματα και τις προϋποθέσεις για μια επιτυχημένη και εντός χρονικών ορίων υλοποίηση, κατά την οποία δεν θα προκύψουν κρυμμένα ή απρόβλεπτα κόστη και εκτός προγραμματισμού διακοπές υπηρεσίας (down times).

Στη φάση αυτή θα οριστούν και τα User Acceptance Tests ώστε να είναι σαφές σε όλους το πέρας του έργου αλλά και να αξιολογηθεί ο βαθμός επιτυχίας του. Η ορθή προετοιμασία της τεχνικής ομάδας είναι απολύτως απαραίτητη πριν την υλοποίηση ενός έργου. Θα πρέπει να γίνονται εκτενείς δοκιμές σε περιβάλλον εργαστηρίου (labs) έτσι ώστε να αποφευχθούν δυσάρεστες εκπλήξεις στην υποδομή του πελάτη.

Η προετοιμασία όμως έχει και άλλο ένα πλεονέκτημα. Είναι αυτό της κατάρτισης της τεχνικής ομάδας δια μέσου πράξης. Η πολυτέλεια χρόνου για αποσφαλμάτωση ή ακόμη και για επαναπροσέγγιση της διαδικασίας χωρίς το άγχος και την πίεση ενός παραγωγικού περιβάλλοντος, αποτελεί πολύτιμη πηγή γνώσης και εμπειρίας που τελικώς απολαμβάνει ο πελάτης.

Κατά τη διάρκεια της φάσης προετοιμασίας θα ορισθούν και θα καταγραφούν με ακρίβεια τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθηθούν στη φάση της υλοποίησης στο περιβάλλον του πελάτη και θα δώσει τη δυνατότητα το έργο να είναι της μορφής σχεδόν «Plug ‘n’ Play». Βέβαια, τα παραπάνω δεν μπορούν να συμβούν ως δια μαγείας και φυσικά δεν αρκεί απλώς η απόφαση να ακολουθηθούν διαδικασίες.

Καταρχήν απαιτείται αρκετά μεγάλη επένδυση για τον εξοπλισμό ενός πλήρους lab, που θα περιλαμβάνει το σύνολο των λύσεων που προσφέρει ένας integrator, τόσο σε software όσο και σε hardware. Ακόμη και οι άδειες NFR (Not For Resale) έχουν κάποιο κόστος, αλλά και απαιτήσεις σε υποδομή virtualization. Κατά δεύτερον, θα πρέπει ο integrator να έχει ικανό σε πλήθος τεχνικό τμήμα που θα του επιτρέπει να δαπανά χρόνο σε δοκιμές και έρευνα. Αυτό σημαίνει κρυμμένο μισθολογικό κόστος διότι οι ώρες σε labs αποτελούν 10% ως 20% του χρόνου.

Τρίτο και κυριότερο είναι η επένδυση σε ανθρώπους. Είναι πολύ σημαντική η συνοχή της τεχνικής ομάδας. Θα πρέπει να δίνονται τα απαραίτητα κίνητρα ώστε τα μέλη της ομάδας να παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα σε αυτή και να γνωρίζουν τόσο τα προϊόντα όσο και το mentality της εταιρίας προκειμένου να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες. Είναι επίσης σημαντικό να υπάρχει σαφές πλαίσιο λειτουργίας και προγραμματισμός εργασιών για να αισθάνονται όλοι μέρος μιας καλοκουρδισμένης μηχανής.

Και εδώ φαίνεται η ανάγκη του Project Manager, ο οποίος θα πρέπει να διασφαλίσει την ορθή κατανομή πόρων αλλά και τη ροή των έργων ώστε να μην αισθάνεται η ομάδα ότι λειτουργεί συνεχώς πυροσβεστικά και χωρίς την απαραίτητη προετοιμασία. Μέρος των καθηκόντων του είναι επίσης η έγκαιρη και έγκυρη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των μηχανικών και του πελάτη, γι’ αυτό ο Project Manager έργων πληροφορικής πρέπει να «κρύβει» μέσα του έναν μηχανικό.

Η ουσιαστική τεχνική κατάρτιση και η πιστοποίηση της ομάδας του τεχνικού τμήματος είναι αυτή που θα διασφαλίσει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η εποχή που οι μηχανικοί «έψαχναν» μόνοι τους τον τρόπο λειτουργίας διαφόρων λύσεων έχει περάσει ανεπιστρεπτί και όποιος επιμένει σε αυτή την προσέγγιση είναι καταδικασμένος να μείνει εκτός αγοράς ή θα περιοριστεί στην παροχή παραδοσιακών λύσεων.

Η παροχή υπηρεσιών πληροφορικής προσφέρεται από μηχανικούς, όμως η ποιοτική παροχή υπηρεσιών παρέχεται από καταρτισμένους και έμπειρους μηχανικούς. Οι πελάτες έρχονται σε συνεχή επαφή με αυτούς και τελικώς είναι οι άνθρωποι στους οποίους εμπιστεύονται για την υποδομή τους. Οι μηχανικοί λειτουργούν ως σύμβουλοι πληροφορικής και η επένδυση σε αυτούς και στη συνεχή κατάρτισή τους δεν αποτελεί κέντρο κόστους. Αποτελεί απαραίτητη και προσοδοφόρα επένδυση. Αυτό το πλαίσιο έχουμε υιοθετήσει στην Pylones Hellas και έχουμε καταφέρει στα 20 και πλέον χρόνια λειτουργίας μας να προσφέρουμε στους πελάτες μας ακριβώς αυτό που έχουμε υποσχεθεί.