Η αγορά software στην Ευρώπη αναπτύσσεται με ταχύτερους ρυθμούς από ότι η οικονομία στο σύνολό της, σύμφωνα με νέα στοιχεία (https://software.org/reports/2018-eu-software-impact/).

Ο κλάδος συνείσφερε το 2016 με ένα τρισ. ευρώ στην ακαθάριστη προστιθέμενη αξία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), σύμφωνα με το κλαδικό σωματείο software.org. Αυτό αντιστοιχεί σε μια αύξηση κατά 10% σε σχέση με το 2014. Η οικονομία συνολικά αναπτύχθηκε κατά 6% το ίδιο χρονικό διάστημα. Η Μ. Βρετανία, η Γαλλία και η Γερμανία συγκαταλέγονται, σύμφωνα με τις πληροφορίες, στις μεγαλύτερες αγορές της ΕΕ, οι οποίες συνολικά συνεισφέρουν περισσότερο από το 60% στη συνολική ακαθάριστη προστιθέμενη αξία της αγοράς.

Ο κλάδος δημιουργεί θέσεις εργασίας σε όλες τις περιοχές της οικονομικής δραστηριότητας, ανέφερε ο Chris Hopfensperger, Διευθύνων Σύμβουλος του software.org. Και κάθε χρόνο προστίθενται νέα προφίλ εργασίας, τα οποία δεν υπήρχαν πριν, όπως είναι ο Cloud Data Engineer και ο Big Data product specialist. Ο κλάδος, τέλος, μετρά σήμερα 12,7 εκατ. θέσεις εργασίας, ήτοι σχεδόν 10% περισσότερες σε σχέση με το 2014 – προσφέροντας απασχόληση στο 2,5% των 510 εκατ. Ευρωπαίων πολιτών.