Εγκρίθηκαν τα τεχνικά δελτία για τα πρώτα 8 έργα του Σχεδίου «Ελλάδα 2.0» που αφορούν στην ψηφιοποίηση του Δημοσίου. Πιο συγκεκριμένα, τα πρώτα ψηφιακά έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, συνολικού προϋπολογισμού 465 εκατ. ευρώ είναι τα εξής:

  • Βελτίωση του εξοπλισμού της ΑΑΔΕ με σκοπό την παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών προς τους φορολογούμενους. Προϋπολογισμός: 12,2 εκατ. ευρώ.
  • Μεταρρύθμιση του Δημοσιονομικού Συστήματος στην Κεντρική Διοίκηση και τη λοιπή Γενική Κυβέρνηση GOVERP. Το έργο αφορά στην αναμόρφωση του συστήματος χρηματοικονομικής και δημοσιονομικής διαχείρισης του Δημοσίου με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητάς του. Πρόκειται για την προετοιμασία, υποστήριξη και ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος επιχειρησιακού σχεδιασμού (Enterprise Resource Planning, ERP) για την Γενική Κυβέρνηση και την Κρατική Διοίκηση. Προϋπολογισμός: 36,1 εκατ. ευρώ
  • Επέκταση και υποστήριξη του Εθνικού Δικτύου Τηλεπικοινωνιών – Σύζευξις ΙΙ, Προϋπολογισμός: 32,1 εκατ. ευρώ
  • Δικτυακή αναβάθμιση με οπτικές ίνες για το δίκτυο GRNET και τα συνδεδεμένα δίκτυα δηλαδή το σύνολο των ακαδημαϊκών και ερευνητικών φορέων της χώρας, το πανελλήνιο σχολικό δίκτυο, ένας σημαντικός αριθμός δημόσιων νοσοκομείων και άλλοι φορείς έρευνας και εκπαίδευσης. Προϋπολογισμός: 30,5 εκατ. ευρώ
  • Ενιαία Ψηφιακή Υποδομή για την εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων για τη δημιουργία των τεχνολογικών και πληροφοριακών μηχανισμών που θα επιτρέψουν την επέκταση της ψηφιακής εξυπηρέτησης και συναλλαγών μεταξύ δημοσίου, επιχειρήσεων και πολιτών.  Προϋπολογισμός: 69,4 εκατ. ευρώ
  • Yπηρεσίες Διαδικτύου για την επίτευξη της διαλειτουργικότητας μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης που αφορά στην παροχή ενός πακέτου υπηρεσιών G2G Web services ώστε να διευκολύνεται η συναλλαγή μεταξύ φορέων του κράτους G2G, μεταξύ κράτους -πολιτών G2C αλλά και κράτους –επιχειρήσεων (G2B), αυξάνοντας τελικά τις υπηρεσίες που θα παρέχονται από την πλατφόρμα gov.gr Προϋπολογισμός:  27,9 εκατ. ευρώ
  • Αναβάθμιση της παροχής ανοιχτών δεδομένων, της πλατφόρμας data.gov.gr και  παροχή σχετικών υπηρεσιών σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Προϋπολογισμός : 5,5 εκατ. ευρώ
  • Ψηφιοποίηση Αρχείου Υποθηκοφυλακείων για το Εθνικό Κτηματολόγιο που αφορά στην ψηφιοποίηση των αρχείων του συστήματος μεταγραφών και υποθηκών από όλα τα 390 υποθηκοφυλακεία της χώρας (ο όγκος εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 600 εκ. σελίδες) και την ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος. Προϋπολογισμός: 242,4 εκατ. ευρώ

Τέλος, προς ένταξη στο Ταμείο Ανάκαμψης προχωράει το πρόγραμμα Ψηφιακή Μέριμνα, το οποίο ήδη τρέχει και παρέχει – με εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια- επιταγή (voucher) αξίας 200 ευρώ για μαθητές. Προϋπολογισμός 129,2 εκατ. ευρώ.