Σύμβαση για την επέκταση αδειών χρήσης λογισμικού VERITAS NETBACKUP και την προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού υπέγραψαν στη Μυτιλήνη το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και η εταιρεία Technicomer, η οποία επικράτησε στη σχετική διαγωνιστική διαδικασία στα τέλη του Δεκεμβρίου, όπου συμμετείχαν και τρεις ακόμα εταιρείες.

Η αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 209.820,78 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ενώ η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερις μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.

Παράλληλα, η Technicomer αναδείχθηκε ανάδοχος για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, οθονών & DVD-RW προς την ανεξάρτητη αρχή «Συνήγορος του Πολίτη». Ειδικότερα, το έργο αφορά στην προμήθεια 104 ηλεκτρονικών υπολογιστών, 130 οθονών και ενός DVD-RW, με το τίμημα να ανέρχεται στα 53.439,04 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για τους υπολογιστές και στα 13.823,52 ευρώ για τις οθόνες και το DVD-RW.