Στην ψηφιοποίηση των αρχείων πολεοδομικής πληροφορίας, ένα έργο προϋπολογισμού 150 εκατ. ευρώ, το οποίο μαζί με το δικαίωμα της προαίρεσης μπορεί να φτάσει τα 226 εκατ. ευρώ, αναμένεται να προχωρήσει το επόμενο διάστημα το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ), με την προκήρυξη του σχετικού διαγωνισμού για την υπογραφή συμφωνίας – πλαίσιο. Σκοπός είναι η προστασία και διαφύλαξη των έντυπων αρχείων των πολεοδομιών από τη φυσική φθορά των εγγράφων, αλλά και η εύκολη πρόσβαση και διάθεση / αξιοποίηση των στοιχείων, καθώς ο μεγάλος τους όγκος καθιστά δύσκολη την αναζήτηση στοιχείων από τους ενδιαφερομένους.

Με την υλοποίηση του έργου επιδιώκεται:

  1. Η ψηφιοποίηση, ψηφιακή καταχώρηση, αρχειοθέτηση και γεωκωδικοποίηση, των φακέλων των αδειών δόμησης, που υπάρχουν στις υπηρεσίες δόμησης των δήμων όλης της χώρας. Στο έργο δεν συμπεριλαμβάνονται οι υπηρεσίες δόμησης των δήμων Τρικάλων, Ηρακλείου, Πάτρας και Καλαμαριάς και του πολεοδομικού ιστού των μητροπολιτικών δήμων στην Περιφέρεια Αττικής, η ψηφιοποίηση του αρχείου των οποίων θα γίνει στο πλαίσιο του έργου του Ψηφιακού Χάρτη.

Πιο συγκεκριμένα, η ψηφιοποίηση των φακέλων των αδειών δόμησης, που υπάρχουν στις υπηρεσίες δόμησης των Δήμων όλης της χώρας, περιλαμβάνει:

α) για κάθε φάκελο κτιρίου, τη σάρωση των στελεχών αδειών μεγέθους Α3, των τοπογραφικών διαγραμμάτων, των διαγραμμάτων κάλυψης, των κατόψεων και των όψεων των οικοδομικών αδειών, μεγέθους Α0.

β) την καταγραφή των μεταδεδομένων, και γ) την πλήρη γεωχωρική τεκμηρίωση και γεωκωδικοποίηση των αδειών δόμησης

  1. Η επέκταση του ψηφιακού χάρτη σε συγκεκριμένους δήμους της χώρας, με σημαντική οικιστική ανάπτυξη και μεγάλη πυκνότητα ακινήτων, ενισχύοντας τη βάση του νέου μητρώου κτιρίων. Μέσω του τρισδιάστατου χαρτογραφικού υποβάθρου θα πραγματοποιηθεί η γεωμετρική τεκμηρίωση της συνολικής επιφάνειας που καταλαμβάνουν όλα τα κτίρια καθώς επίσης και του υψομέτρου τους, επομένως και του συνολικού τους εμβαδού. Η πληροφορία αυτή σε συνδυασμό με δεδομένα μετρήσεων στο πεδίο, θα οδηγήσει στην ταυτοποίηση των αποτελεσμάτων με τα επίσημα καταχωρημένα στοιχεία της βάσης των Δημοτικών Τελών μέσω των λογαριασμών ηλεκτροδότησης και στη βάση αυθαιρέτων του ΤΕΕ.

Συνολικά σχετικά με τη γεωμετρική τεκμηρίωση των κτιρίων και την ενίσχυση της πληροφορίας στη βάση δεδομένων του ψηφιακού Χάρτη, το έργο αναφέρεται σε:

  1. 32 δήμους
  2. 82 δημοτικές ενότητες
  3. Περίπου 550.000 κτίρια

Το έργο περιλαμβάνει επιπλέον: σύνταξη νέων επικαιροποιημένων φωτογραμμετρικών υποβάθρων πολύ μεγάλης ανάλυσης, αποτύπωση υφιστάμενων κτιρίων και εγκαταστάσεων (3D), τεκμηρίωση περιγραφικών στοιχείων και αντιστοίχιση μετρητών ηλεκτροδότησης κτιρίων, δημιουργία βάσης δεδομένων, επεξεργασία και ομογενοποίηση στοιχείων.