Οι εταιρείες OTE, Forthnet και Mediterranean Nautilus Greece και η ένωση εταιρειών Space Hellas-Unisystems-Lamda Hellix κατέθεσαν προσφορές για την υλοποίηση του έργου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Κεντρική Υποδομή Διασύνδεσης Δικτύου (SIX) και Υποδομές Κέντρου Δεδομένων».

Το αντικείμενο του έργου αφορά στη δημιουργία της Κεντρικής Υποδομής Διασύνδεσης (SIX – Syzefxis IntereXchange) του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, η οποία θα αποτελείται από δύο κόμβους, SIX-1 και SIX-2 αντίστοιχα και στην στέγαση των δύο κόμβων SIX και των λοιπών κεντρικών υποδομών του Δικτύου σε δύο Κέντρα Δεδομένων, DC-1 και DC-2 αντίστοιχα. Επιπρόσθετα ο ανάδοχος του έργου καλείται να προμηθεύσει δικτυακό εξοπλισμό, Διασύνδεση με Νησίδες, Διασύνδεση με την Κεντρική Υπολογιστική Υποδομή του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, Διασύνδεση Κόμβων SIX, Παροχή διασύνδεσης με το διεθνές Διαδίκτυο (Internet), Σύνδεση με τον κόμβο ουδέτερης διασύνδεσης παρόχων GRIX, Διασύνδεση SIX με τρίτα δίκτυα (Peerings), Υποδομή Ολοκλήρωσης Υπηρεσιών Τηλεφωνίας, Πολυμέσων και Τηλεσυνεργασίας (Υποσύστημα IMS), Υπηρεσία Τηλεδιάσκεψης, Υπηρεσία Μετάπτωσης Κορμού. Η αξία του έργου ανέρχεται στα 12.753.732 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.