Οι εταιρείες 1. Διαδικασία, 2. Intraway και οι ενώσεις εταιρειών 3. APC Advanced Planning – ETAM και 4. ΛΚΝ Ανάλυσις Σύμβουλοι – Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Eniroplan πέρασαν στην επόμενη φάση του διαγωνισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για το έργο: «Εκ των προτέρων αξιολόγηση και στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση του Επιχειρησιακού προγράμματος Αλιείας 2014-2020».