Πενταετές πλάνο ψηφιακού μετασχηματισμού, προκειμένου να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της αγοράς και τις απαιτήσεις που διαμορφώνονται από το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο, έχει εκπονήσει ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ). Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το πλάνο, ο ΔΕΣΦΑ σκοπεύει να αντικαταστήσει τμήμα των υφιστάμενων κύριων υπηρεσιών Πληροφορικής και τεχνολογίας, οι οποίες υποστηρίζουν τις βασικές δραστηριότητές του και να εντάξει νέες τεχνολογίες, με απώτερο στόχο τον εκσυγχρονισμό των πληροφοριακών υποδομών, τη ψηφιοποίηση και αυτοματοποίηση των επιχειρησιακών διεργασιών, τη βελτιστοποίηση της λειτουργικής αποδοτικότητας και τη μείωση του λειτουργικού κόστους.

Οι κεντρικοί άξονες είναι το νέο πρόγραμμα ERP, η υποδομή για την ανάκαμψη δεδομένων μετά από καταστροφή, η δημιουργία ενός συστήματος διαχείρισης αρχείων, η επέκταση του συστήματος διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, η εισαγωγή εφαρμογών μοντελοποίησης και η αναβάθμιση του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για τη διαχείριση έργων, που θα επιτρέψουν μία γρηγορότερη, πιο αποτελεσματική και αξιόπιστη λειτουργία της εταιρείας.

Επιπλέον, ο ΔΕΣΦΑ αναμένεται να αναπτύξει ένα πληροφοριακό σύστημα που θα υπολογίζει και θα δημοσιεύει τις ημερήσιες προβλέψεις των εισροών και εκροών των χρηστών του δικτύου (κατανεμημένες ποσότητες εισόδου και εξόδου), ιδίως για τα σημεία δικτύου όπου δεν υπάρχει ωριαία ή ημερήσια μέτρηση της κατανάλωσης των τελικών πελατών (μη ημερήσιες μετρημένες ροές).

Να σημειωθεί ότι από το 2019 μέχρι σήμερα, έχουν αναπτυχθεί πάνω από 20 προγράμματα ψηφιακού μετασχηματισμού για την αναβάθμιση και την εγκατάσταση νέων υποδομών και λειτουργιών, ύψους 8 εκατ. ευρώ για την υποστήριξη της επιχειρησιακής του λειτουργίας.