Η Space Hellas υπέγραψε σύμβαση αξίας 541.880 ευρώ, συν ΦΠΑ, με αντικείμενο τον εκσυγχρονισμό βασικών υπολογιστικών υποδομών (Data Center) της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης.

Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση εξοπλισμού και λογισμικού για την ανανέωση του κέντρου δεδομένων (Primary Site) με σκοπό την ανάπτυξη μιας πλήρους αρθρωτής και ευέλικτης υποδομής HCI (Hyperconverged infrastructure).

Τα βασικά αντικείμενα του συστήματος αυτού θα είναι  τα εξής:

  • Server Nodes: Οι εξυπηρετητές που θα περιέχουν ο καθένας και τους δίσκους που στο σύνολό τους θα αποτελέσουν το ενιαίο αποθηκευτικό σύστημα (SDS-Software Defined Storage).
  • Fabric Switches: Οι μεταγωγείς που θα ολοκληρώνουν τη διασύνδεση των εξυπηρετητών μεταξύ τους καθώς και τη διασύνδεση με τα core switches και κατά συνέπεια με την υπόλοιπη δικτυακή υποδομή.
  • Management Software:  Το λογισμικό που θα υλοποιεί, θα διαχειρίζεται και θα αυτοματοποιεί το σύστημα στο σύνολό του.
  • Λογισμικό συστήματος – OS – και λογισμικό Virtualization.