Την υλοποίηση του έργου «έξυπνη πρόβλεψη, προσέλκυση, προγραμματισμός και βιώσιμη διαχείριση αστικών τουριστικών και πολιτιστικών ροών στην πόλη του Πειραιά» ανέλαβε η Dotsoft, ως υπεργολάβος του ΟΤΕ.

Η ευφυής Πλατφόρμα Διαχείρισης Αστικών Τουριστικών και Πολιτιστικών Ροών του Πειραιά που θα αναπτυχθεί στα πλαίσια του έργου, θα αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση
α) ανάλυσης τουριστικών και πολιτιστικών δεδομένων μεγάλης κλίμακας με στόχο τη βαθύτερη κατανόηση και την αποδοτική πρόβλεψη των εισερχόμενων τουριστικών και πολιτιστικών ροών επισκεπτών στην πόλη και
β) προώθησης και διαφήμισης της πόλης ως πολιτιστικού και τουριστικού προορισμού μέσα από εργαλεία υποστήριξης των επιχειρήσεων της πόλης για υψηλού επιπέδου τουριστικές υπηρεσίες, προσαρμοσμένων στα χαρακτηριστικά των εισερχόμενων ροών.