Οι τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην υλοποίηση και την ανάπτυξη των διαδικτυωμένων πόλεων σε όλο τον κόσμο.

Στην τρίτη κατά σειρά έκδοση της έκθεσης «Δείκτης Πόλεων Διαδικτυωμένης Κοινωνίας» διαπιστώνεται ότι υπάρχει άμεση σχέση ανάμεσα στο δείκτη ωριμότητας των ΤΠΕ στις πόλεις και στο επίπεδο ανάπτυξης αυτών, όπως αυτό εκφράζεται από τους τρεις βασικούς πυλώνες ανάπτυξης: την οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον (“triple-bottom line”).  Η έκθεση συγκρίνει το δείκτη ωριμότητας 25 πόλεων παγκοσμίως και αναλύει τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση των ΤΠΕ σε αυτές. Σε συνέχεια των προηγούμενων εκθέσεων, που επικεντρώνονταν κυρίως στα οφέλη για τις πόλεις και τους πολίτες, η παρούσα έκδοση διερευνά κυρίως τα οφέλη που αφορούν στις επιχειρήσεις.

Η μελέτη επιβεβαιώνει τη θετική επίδραση των ΤΠΕ στην καινοτομία και την επιχειρηματικότητα. Πιο συγκεκριμένα, διαπιστώνεται ότι η ευρεία χρήση των ΤΠΕ οδηγεί σε αύξηση των επιχειρηματικών ευκαιριών και δημιουργεί δυνατότητες για νέα καινοτόμα προϊόντα που έχουν σχέση με το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις υπηρεσίες cloud, το video streaming και τη μουσική. Αυτό καθίσταται δυνατό γιατί, εκμεταλλευόμενες τις δυνατότητες των ΤΠΕ, οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε ευρύτερες γεωγραφικές αγορές και διευρύνουν τις συναλλαγές τους με προμηθευτές και συνεργάτες, μειώνοντας ταυτόχρονα τα κόστη τους και ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά τους.
Δηλαδή, οι ΤΠΕ αναδεικνύονται σε σημαντικό παράγοντα εξωστρέφειας για τις επιχειρήσεις.

Με βάση τα αποτελέσματα της έκθεσης, η Νέα Υόρκη, η Στοκχόλμη και το Λονδίνο είναι στην υψηλότερη θέση στη λίστα των 25 πόλεων, ως προς την ικανότητά τους να χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ προς όφελος των επιχειρήσεων. Τα ποσοτικά στοιχεία και η ποιοτική ανάλυση μας οδηγούν στα εξής συμπεράσματα:Καταρχήν, η καινοτομία ξεκινά σε ατομικό επίπεδο. Τα άτομα και οι ομάδες φαίνεται να είναι σε θέση να αλλάζουν πιο γρήγορα – σε σχέση με τα ιδρύματα και τις επιχειρήσεις – να αναλαμβάνουν καινοτόμες πρωτοβουλίες και να υιοθετούν κίνητρα αποτελεσματικότητας. Για τις επιχειρήσεις, αυτό σημαίνει την ανάγκη προσέλκυσης ατόμων με υψηλή εξειδίκευση που μπορούν να χειριστούν και να κατανοήσουν τις νέες τεχνολογίες, αλλά και να τις εφαρμόσουν στην πράξη, υλοποιώντας νέες επιχειρηματικές πρακτικές.

Η ξεκάθαρη στρατηγική όσον αφορά τις ΤΠΕ, οδηγεί την επιχειρηματικότητα. Υψηλής απόδοσης πόλεις έχουν συνήθως άριστα ανεπτυγμένες στρατηγικές ΤΠΕ και σαφή προγράμματα υλοποίησης που αυξάνουν την αποδοτικότητα, καινοτομία και επιχειρηματικότητα. Η συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων και πανεπιστημίων, καθώς και η εκτεταμένη υποστήριξη των νέων επιχειρήσεων (start-ups), αποτελούν επίσης κοινό χαρακτηριστικό αυτών των πόλεων.Οι επιχειρήσεις επωφελούνται από το σαφές νομικό και φορολογικό πλαίσιο. Οι επιχειρήσεις επωφελούνται από τις ΤΠΕ, όταν υπάρχουν σαφή και σταθερά νομικά, ρυθμιστικά και φορολογικά πλαίσια, απλές και γρήγορες διαδικασίες και προβλέψιμες συνθήκες. Αυτό γίνεται ιδιαίτερα αισθητό σε πόλεις με χαμηλότερο δείκτη ωριμότητας των ΤΠΕ.

Η παγκόσμια φήμη είναι σημαντική. Ένα αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης είναι η αύξηση της γεωγραφικής μετακίνησης των ατόμων με δεξιότητες. Σε αυτήν τη νέα εποχή, οι κορυφαίες σε επιδόσεις πόλεις ανταγωνίζονται μεταξύ τους για να προσελκύσουν τα καλύτερα επιστημονικά και επιχειρηματικά «μυαλά».Οι ΤΠΕ ως παράγοντας οριζόντιας ανάπτυξης. Παρόλο που πολλές επιχειρήσεις κάνουν ήδη μακροχρόνια χρήση των ΤΠΕ, τα οφέλη τους περιορίζονται σε μεγάλο βαθμό στα αυστηρά όρια του τομέα δραστηριοποίησής τους. Ωστόσο, πρωτοβουλίες σχετικά με την περαιτέρω διάχυση των ΤΠΕ σε διάφορες πόλεις έχουν αποδείξει ότι τελικά οδηγούν σε οριζόντια εφαρμογή των θετικών επιδράσεών τους. Σε αυτό το πλαίσιο, η επικοινωνία των φορέων μιας πόλης με τα πανεπιστήμια και τον επιχειρηματικό κόσμο αποδεικνύεται σημαντικός παράγοντας επιτυχίας.Καταλήγοντας, ο δείκτης “Διαδικτυωμένης Κοινωνίας Πόλεων” είναι μια ολοκληρωμένη ανάλυση της συνεισφοράς των ΤΠΕ στην πρόοδο των πόλεων.