Την Cosmos Business Systems ΑΕΒΕ επέλεξε το Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού.

Το ποσό της ανάθεσης – η οποία έγινε με δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή – ανέρχεται στις 49.014,72 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).