Στις ευκαιρίες για την υλοποίηση έργων που σχετίζονται με την ψηφιοποίηση των logistics στην Ελλάδα αναφέρεται η έρευνα της Διανέοσις με τίτλο «η συμμετοχή της εφοδιαστικής αλυσίδας στην εθνική επανεκκίνηση 2021».

Όπως επισημαίνεται στην έρευνα, η ηλεκτρονική τιμολόγηση και τα ηλεκτρονικά βιβλία των επιχειρήσεων μπορούν εύκολα να επεκταθούν και να αποτελέσουν το τελικό βήμα στην ψηφιοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας, ενώ προτείνονται, προς αυτή την κατεύθυνση, μία σειρά από δράσεις. «Η χρονική περίοδος που βρισκόμαστε αποτελεί μια χρυσή ευκαιρία για την υλοποίηση ενός τέτοιου έργου. Για πρώτη φορά υπάρχει πλήρης κινητοποίηση για την ψηφιοποίηση των βασικών λειτουργιών που αφορούν τον πολίτη και την επιχείρηση», σημειώνει η έρευνα.

Πιο συγκεκριμένα, οι δράσεις που προτείνονται είναι οι ακόλουθες:

  • Μελέτη σε συνεργασία με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης στηριζόμενη στα ήδη υπάρχοντα Διεθνή και Ευρωπαϊκά Πρότυπα (ECFACT κλπ.).
  • Νομοθέτηση και κίνητρα.
  • Ενίσχυση της ηλεκτρονικής ροής πληροφοριών τελωνείων με όμορες χώρες για την απελευθέρωση και μείωση των καθυστερήσεων στα σύνορα.
  • Ιδιαίτερα σημαντική καθίσταται η διαβούλευση με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αλλά και η λειτουργία και συνοδευτικών ηλεκτρονικών εντύπων στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Η σημαντικότητα αυτής της δράσης εμφανίζεται στην τροφοδοσία του Εθνικού Παρατηρητηρίου logistics.

Καταλυτικός ο ρόλος του Εθνικού Παρατηρητηρίου logistics

Σύμφωνα με την έρευνα, το Παρατηρητήριο, μέσω της ψηφιοποίησης, συλλέγει τα αναγκαία δεδομένα εμπορευματικών ροών εσωτερικού και εξωτερικού, με καταγραφή γεωγραφικών σημείων αποστολής και παράδοσης, είδος φορτίων (κατηγορίες) κ.ά. Η πολύτιμη αυτή συγκέντρωση των πληροφοριών θα προσφέρει τα κατάλληλα δεδομένα στην πολιτεία και την επιχειρηματικότητα για μεσοπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα σχέδια ανάπτυξης και πολιτικές. Το παρατηρητήριο απαιτεί την οριζόντια και by enforcement ψηφιοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι δράσεις που προτείνονται στο συγκεκριμένο τομέα είναι οι ακόλουθες:

  • Δημιουργία και συμφωνία ηλεκτρονικών δεδομένων βάσει διεθνών, πρότυπων δεικτών.
  • Αποσαφήνιση μηχανισμού συλλογής –επεξεργασίας– διάθεσης πληροφοριών.
  • Δημιουργία–οργάνωση–στελέχωση–χρηματοδότηση Παρατηρητηρίου (ΑΑΔΕ, διοικητική δομή, ψηφιακή διακυβέρνηση).
  • Πλήρης χρηματοδότηση για την υλοποίηση από προγράμματα ΕΣΠΑ
  • Για την επιτυχία των παραπάνω απαιτείται η συμμετοχή του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.