Το ΕΔΕΤ (Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας) προκήρυξε το έργο για την ασύρματη δικτύωση των φοιτητικών εστιών και της διασύνδεσής τους με το ακαδημαϊκό δίκτυο ΕΔΕΤ με συνολικό προϋπολογισμό 1 εκατ. ευρώ (και χρηματοδότηση από το ΕΠΑνΕΚ 2014-2020).

Το έργο αφορά την εκπόνηση μελέτης εφαρμογής, την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργική κατάσταση δικτύων WiFi στις φοιτητικές εστίες, την προμήθεια και εγκατάσταση ασύρματης ή ενσύρματης τηλεπικοινωνιακής ζεύξης μεταξύ της εκάστοτε φοιτητικής εστίας και του ενδεδειγμένου κόμβου του δικτύου ΕΔΕΤ και την προμήθεια και εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία κεντρικού εξοπλισμού παρακολούθησης και διαχείρισης των δικτυακών υποδομών.

Επιπλέον, η σύμβαση προβλέπει την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών εγγύησης καλής λειτουργίας και συντήρησης για το σύνολο των προσφερόμενων τηλεπικοινωνιακών υποδομών για πέντε έτη και, τέλος, τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης και διαχείρισης του δικτύου και των υπηρεσιών για το ίδιο χρονικό διάστημα. Προσφορές μπορούν να κατατεθούν μέχρι την Παρασκευή 28 Ιουνίου, ενώ η αποσφράγισή τους θα γίνει την Πέμπτη 4 Ιουλίου.