Το προφίλ των νέων ερευνητών και επιστημόνων που συμμετέχουν σε δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και τη συνεισφορά των δράσεων αυτών στην απόκτηση ακαδημαϊκής & ερευνητικής εμπειρίας και τη δημιουργία ενός σταθερού περιβάλλοντος στήριξης του ερευνητικού δυναμικού, παρουσιάζεται σε τέσσερις νέες μελέτες του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ).

Οι μελέτες αφορούν την αποτύπωση των ωφελούμενων και την αποτίμηση των δημόσιων χρηματοδοτικών παρεμβάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για την ενίσχυση των νέων ερευνητών και ερευνητριών σε διάφορα στάδια της σταδιοδρομίας τους. Σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα στοιχεία, στις δράσεις αυτές καταγράφονται περισσότερες από 4.500 συμμετοχές, που αντιστοιχούν σε 2.700 μοναδικούς ωφελούμενους.

Οι νέοι επιστήμονες που επωφελήθηκαν από τις δράσεις (υποψήφιοι διδάκτορες, μεταδιδάκτορες, νέοι ερευνητές και διδάκτορες που αποκτούν ακαδημαϊκή διδακτική εμπειρία) ανήκουν κυρίως στις ηλικιακές ομάδες 25-34 και 35-45 ετών. Σημαντική είναι η συμβολή των δράσεων στην αύξηση της απασχόλησης. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι το 66,1% των υποψήφιων διδακτόρων και το 32,2% των νεών ερευνητών, που συμμετείχαν στις δράσεις, δεν είχαν άλλη παράλληλη απασχόληση το ίδιο διάστημα.

Η απόκτηση περαιτέρω δεξιοτήτων (ακαδημαϊκών, ερευνητικών, επαγγελματικών), η εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας και η σύνδεση της έρευνας με την επιχειρηματικότητα είναι μερικά από τα οφέλη που καταγράφονται λόγω της συμμετοχής στις δράσεις. Θετικά είναι, επίσης, και τα πρώτα ευρήματα που αφορούν την αναχαίτιση του brain drain, καθώς το 39,4% όλων των ωφελούμενων που εξέταζαν το ενδεχόμενο εγκατάστασης στο εξωτερικό, δήλωσε ότι η συμμετοχή στις δράσεις τούς απέτρεψε από αυτή την προοπτική.

Περισσότερες πληροφορίες για τις τέσσερις μελέτες αξιολόγησης των δράσεων ενίσχυσης των νέων ερευνητών φιλοξενούνται στη διεύθυνση http://metrics.ekt.gr/el/ekdoseis.