Οι Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ. διενεργούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού με το πληροφοριακό σύστημα που υποστηρίζει η iForm Information Technologies.

Το εν λόγω πληροφοριακό σύστημα υποστηρίζει την ηλεκτρονική υποβολή Αιτήσεων των υποψηφίων Αποφοίτων Ι.Ε.Κ. που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις Πιστοποίησης που προκηρύσσονται και διενεργούνται από τον Οργανισμό και μέσω του συστήματος παρέχεται η δυνατότητα ενημέρωσης με αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων για το αποτέλεσμα του ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών. Επιπλέον από το σύστημα υποστηρίζεται αυτοματοποιημένα ο προγραμματισμός των εξετάσεων. Από το σύστημα εκδίδονται όλες οι αναρτώμενες καταστάσεις έως και τα καρτελάκια των εξεταζομένων.

Οι βαθμολογίες των εξετασθέντων υποψηφίων εισάγονται στο σύστημα από τους βαθμολογητές και προκύπτουν τα Αποτελέσματα, ενώ οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα με εξατομικευμένη πρόσβαση να βλέπουν τα αποτελέσματά τους. Τέλος, οι σχετικές Βεβαιώσεις, τα Πτυχία και τα Πιστοποιητικά εκδίδονται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα το οποίο και παρέχει ένα μεγάλο εύρος στατιστικών στοιχείων. Σημειώνεται ότι ανά εξεταστική περίοδο το σύστημα διαχειρίζεται χιλιάδες υποψήφιους.