Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π. & Δανείων) προκήρυξε διαγωνισμό για την προμήθεια πληροφοριακού συστήματος καταθετικών προϊόντων και λοιπών εφαρμογών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια και την παραμετροποίηση σύμφωνα με τις ανάγκες του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ενός Πληροφοριακού Συστήματος Καταθετικών Προϊόντων και λοιπών εφαρμογών του Τ.Π. & Δανείων, προκειμένου, να βελτιώσει τις υπηρεσίες που παρέχει στους συναλλασσομένους του, να παρέχει τη δυνατότητα ταχύτερης και ασφαλούς ανάπτυξης νέων χρηματοπιστωτικών προϊόντων σε on-line περιβάλλον, να αναπτύξει διεπαφές με άλλους φορείς να προλαμβάνει τη διαδικασία του ξεπλύματος χρήματος μέσω διασύνδεσης με σχετικούς Φορείς, να δημιουργήσει αναφορές για την αποτελεσματικότερη λήψη αποφάσεων και να υλοποιήσει νέο λογιστικό σχέδιο το οποίο ως προς τη γενική λογιστική θα βασίζεται σε ενιαίο κλαδικό λογιστικό σχέδιο των τραπεζών με τις απαραίτητες προσαρμογές για Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και δυνατότητα λογιστικής παρακολούθησης κλαδικής δραστηριότητας. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 544.000 ευρώ, προσφορές μπορούν να κατατεθούν μέχρι την Παρασκευή 30 Αυγούστου, ενώ η αποσφράγισή τους θα γίνει την Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου.