Οι εταιρείες Byte, Space Hellas και DTN Netherlands συνεχίζουν, σύμφωνα με πληροφορίες του NetFAX, στο διαγωνισμό που διενεργεί το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με αντικείμενο την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστημάτων Υπηρεσίας Αυτόματης Εκπομπής Πληροφοριών Τερματικής Περιοχής Αεροδρομίου (Voice/Data Link-ATIS) και Συστήματος Υπηρεσίας Αυτόματης Εκπομπής Μετεωρολογικών Πληροφοριών Αεροσκαφών εν Πτήσει (Voice/Data Link VOLMET)». Εκτός διαγωνιστικής διαδικασίας τέθηκε η TMD Systems Ltd, Η οποία κατέθεσε επίσης προσφορά. Tο έργο είναι προϋπολογισμού 2,2 εκατ. ευρώ.  Ο εξοπλισμός θα εγκατασταθεί για την κάλυψη αναγκών Αερολιμένων και Κέντρων Ελέγχου Περιοχής Αθηνών Μακεδονίας (ΚΕΠΑΘΜ),  αντίστοιχα.

Το προς προμήθεια σύστημα θα πρέπει να έχει σχεδιαστεί και αναπτυχθεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή ενσωμάτωση του (από άποψη διαλειτουργικότητας) στο επιχειρησιακό περιβάλλον των λοιπών συστημάτων διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας.

Το υλικό και το λογισμικό του θα πρέπει να υποστηρίζει, επίσης τις τυποποιημένες διεπαφές που απαιτούνται, ώστε η σύνδεση του με τα άλλα συστήματα διαχείρισης εναερίου κυκλοφορίας ή βοηθητικά συστήματα αεροναυτιλίας (π.χ. IDS) να επιτυγχάνεται μέσω απλών παραμετροποιήσεων. Το  λογισμικό  του  συστήματος  δεν  θα  βασίζεται  σε  εξειδικευμένο λειτουργικό  σύστημα, αλλά  σε  ένα  ευρέως  χρησιμοποιούμενο  σε παρεμφερή συστήματα αεροναυτιλίας, π.χ. MS Windows, Linux κ.λπ