Η εταιρεία Byte Computer και οι ενώσεις εταιρειών ΑΤΕΣΕ - Di Micro Ανάπτυξη Λογισμικού και PricewaterhouseCoopers Business Solutions - Cosmos Business Systems, κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορές στο διαγωνισμό του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη για το έργο «Ανάπτυξη Εφαρμογών για την παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών προς τους Πολίτες και Προμήθεια εξοπλισμού Κεντρικής Υποδομής για την υποστήριξη των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΥΠτΠ».

Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση εξοπλισμού και λογισμικού, προκειμένου α) να δημιουργηθεί μία Ενιαία Κύρια Κεντρική Υποδομή των 3 Σωμάτων Ασφαλείας, β) να δημιουργηθεί μια Ενιαία Εφεδρική Κεντρική Υποδομή και γ) να αναπτυχτούν νέες εφαρμογές και ηλεκτρονικές υπηρεσίες χρησιμοποιώντας και την υπάρχουσα πληροφοριακή υποδομή των Σωμάτων Ασφαλείας. Στα πλαίσια του έργου προβλέπεται η δημιουργία νέων εφαρμογών με μετάπτωση δεδομένων όπου αυτό απαιτείται, ώστε να προσφερθούν νέες ή βελτιωμένες και αυξημένες υπηρεσίες προς τον Πολίτη από το ενοποιημένο περιβάλλον πληροφοριακής παροχής υπηρεσιών των Σωμάτων Ασφαλείας. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 6.313.450 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.