Τρεις προσφορές κατατέθηκαν από τις εταιρείες Cosmos Business Systems, Fujitsu και Space Hellas για το έργο «Προμήθεια και εγκατάσταση Υπερυπολογιστικού Συστήματος Υψηλών Επιδόσεων» του «Ειδικού Λογαριασμού Πανεπιστήμιου Κρήτης (ΕΛ ΠΚ)».

Αντικείμενο του έργου είναι η Προμήθεια και εγκατάσταση ενός υπερ-υπολογιστικού συστήματος υψηλών επιδόσεων. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 465.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., και θα καλυφθεί από το ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «Crete Center for Quantum Complexity and Nanotechnology», το οποίο διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.