Η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) απέρριψε την προσφυγή της ΔΕΗ με την οποία ζήτησε να ακυρωθούν οι αποφάσεις του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που δεν έκαναν δεκτή την προσφορά της για το ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα) ανάπτυξης υποδομών υπερυψηλής ευρυζωνικότητας – Ultra-Fast Broadband (UFBB) συνολικού προϋπολογισμού 870 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Για το συγκεκριμένο έργο έχουν υποβάλει εμπρόθεσμες προσφορές ο ΟΤΕ και η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή με την Grid Telecom, με τη ΔΕΗ να έχει αποκλειστεί. Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης της ΑΕΠΠ, η διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) δεν εμφάνισε κάποια τεχνική βλάβη κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής δεσμευτικών προσφορών, ώστε η εταιρεία να μην είναι σε θέση να υποβάλει προσφορά.

Η ΔΕΗ μπήκε στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) «την τελευταία στιγμή», με αποτέλεσμα να λήξει η προθεσμία και να μην προλάβει να ολοκληρώσει την κατάθεση όλων των απαραίτητων εγγράφων για την προσφορά της.