Στη Uni Systems κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο Δικαιοσύνης, το διαγωνισμό για την υπογραφή σύμβασης συντήρησης του έργου «Εθνικό Ποινικό Μητρώο», για ένα έτος, με δυνατότητα παράτασης για ακόμα ένα χρόνο.

Η αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 851.800 ευρώ συν ΦΠΑ. Το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την παροχή υπηρεσιών για την κάλυψη των απαιτήσεων της Συμφωνίας Επιπέδου Παρεχόμενων Υπηρεσιών (SLA) που αφορά στη λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Ποινικού Μητρώου (ΕΠΜ), την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης σε εξοπλισμό, λογισμικό και εφαρμογές του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΠΜ, μεταφορά και υποστήριξη του συστήματος ECRIS-RI σε υποδομές του ΕΠΜ, καθώς επίσης την προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση της κύριας υποδομής του ΕΠΜ.