Στην υπογραφή σύμβασης με τη Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ) για την εκτέλεση του έργου που αφορά την ανανέωση και επέκταση αδειών χρήσης λογισμικού προχώρησε η Uni SystemsH αξία της σύμβασης ανέρχεται στα 3,4 εκατ. ευρώ. Η προμήθεια αφορά στην ανανέωση υπαρχουσών αδειών με κάλυψη software assurance καθώς και προμήθεια νέων προϊόντων και υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών της ΜΟΔ και των υποστηριζόμενων από αυτή υπηρεσιών. Οι χρήστες που θα καλυφθούν με τις άδειες και τις υπηρεσίες OfficeSecurityMobility και Windows Enterprise ανέρχονται συνολικά σε 2.000.

Η προμήθεια θα γίνει μέσω εταιρικής σύμβασης με συμβόλαιο αγοράς πολλαπλών αδειών λογισμικού. Επιπλέον, μέσω του έργου η ΜΟΔ σκοπεύει στην εξασφάλιση προηγμένων υπηρεσιών υποστήριξης του κατασκευαστή του λογισμικού, για τα λογισμικά τα οποία διαθέτει ή πρόκειται να προμηθευτεί. Παράλληλα, αναφορικά με την υποδομή των εξυπηρετητών και των υποδομών datacenter, η ΜΟΔ θα καλύψει τις τρέχουσες ανάγκες αδειοδότησης σε λειτουργικά συστήματα και βάσεις δεδομένων, καθώς και την ανάγκη χρήσης υπηρεσιών του υπολογιστικού νέφους Azure. Η   ΜΟΔ θα εξασφαλίσει χαμηλότερο κόστος κτήσης του λογισμικού αλλά και συνολικό κόστος ιδιοκτησίας (TCOTotal Cost of Ownership), συνεχή πρόσβαση στις νέες εκδόσεις των προϊόντων λογισμικού για το οποίο ήδη διαθέτει πολύ εκτενή εγκατεστημένη βάση καθώς και απλοποιημένη παρακολούθηση των αδειών χρήσης.