Αυξημένο κύκλο εργασιών κατά 21% σε σύγκριση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2022 κατέγραψε η Uni Systems το 1ο εξάμηνο του 2023. Πιο συγκεκριμένα, οι πωλήσεις της εταιρείας Πληροφορικής ανήλθαν σε 102 εκατ. ευρώ έναντι 84,5 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα από δραστηριότητες στο εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 20% και από 42,4 εκατ. το 1ο εξάμηνο του  2022 ανήλθαν σε 51 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2023. Τα έσοδα από το εξωτερικό, αποτελούν το  50% των συνολικών εσόδων  της εταιρείας και το 58% των εσόδων από υπηρεσίες. Αντίστοιχη αύξηση κατά 21% είχαν και  οι πωλήσεις στην εγχώρια αγορά.

Η  επέκταση  στις  αγορές  του  εξωτερικού  αποτέλεσε  κύριο  τομέα  επικέντρωσης  της  εταιρεία κατά το εξεταζόμενο διάστημα. Η Uni Systems είχε επίσης σημαντικές επιτυχίες  με  συμβασιοποίηση  μεγάλων  έργων  πληροφορικής  στον  Τραπεζικό  Τομέα  (GARANTI/BBVA  Romania)  και  στην  Ενέργεια  (ΔΕΗ).  Ιδιαίτερη  σημασία  έχουν  τα  προβλεπόμενα  κονδύλια  από  το  Ταμείο  Ανάκαμψης  και  το  νέο  ΕΣΠΑ. Η  εταιρεία  έχει  ήδη  συμβασιοποιήσει σημαντικά δημόσια έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και συμμετέχει με αυξημένες πιθανότητες ανάθεσης σε μεγάλα  έργα πληροφορικής του Δημόσιου Τομέα. Τα έργα αυτά θα αρχίσουν να παράγουν έσοδα και κερδοφορία το επόμενο διάστημα.  Το συνολικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβασιοποιημένων έργων ανέρχεται σε 520 εκατ. και αποτελεί σημαντικό παράγοντα αειφορίας  της εταιρείας για τα επόμενα χρόνια.

Οι προοπτικές για το υπόλοιπο της χρονιάς
Η Διοίκηση της εταιρείας έχει επικεντρώσει την προσοχή της στη βελτίωση των διαδικασιών ανάπτυξης λογισμικού, ποιότητας και  διαχείρισης σύνθετων έργων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην υλοποίηση του πενταετούς στρατηγικού πλάνου ανάπτυξης, έτσι ώστε να μετασχηματισθεί σε έναν βασικό στρατηγικό εταίρο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των πελατών της. Στον  τομέα  αυτό  σημειώνεται  σημαντική  αύξηση  άνω  του  80%  σε  λύσεις  όπως  Cloud,  Managed  Services,  Cyber  Security,  ICT  Consulting,  Customer Experience, Analytics, FinTech.  Επίσης έχει δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάπτυξη της καινοτομίας, της Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D). Συνεχίζεται η συμμετοχή σε  διάφορα  ερευνητικά  έργα  σε  Ελλάδα  και  Εξωτερικό.  Για το υπόλοιπο διάστημα του οικονομικού έτους 2023, προβλέπεται η συνέχιση της καλής πορείας του 1ου εξαμήνου από πλευράς  τζίρου  και  κερδοφορίας,  συνέχιση  της  επέκτασης  των  πωλήσεων  του  εξωτερικού,  έναρξη  υλοποίησης  μεγάλων  έργων  Ελληνικού  Δημοσίου, παραγωγή θετικών χρηματοροών και αύξηση του συνολικού όγκου ανεκτέλεστων συμβάσεων (project bookings).