Η Uni Systems, σε κοινοπραξία με τη Unisys (επικεφαλής) και τη Wavestone ανακοινώνουν την υπογραφή τετραετούς σύμβασης για την υποστήριξη σειράς υπηρεσιών για την Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα για τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Πληροφορικής Μεγάλης Κλίμακας στο χώρο της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης (eu-LISA). Η κοινοπραξία θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες που θα αφορούν στο σχεδιασμό μεγάλων ευρωπαϊκών συστημάτων πληροφορικής για την υποστήριξη του eu-LISA. Η σύμβαση έχει μέγιστη αξία τα 181 εκατομμύρια ευρώ.

Η σύμβαση καλύπτει εύρος υπηρεσιών, μέσω του οποίου η κοινοπραξία θα παρέχει ολοκληρωμένη υποστήριξη σε ό,τι αφορά συμβουλευτικές υπηρεσίες για τον καθορισμό και το σχεδιασμό νέων υπηρεσιών και συστημάτων, διαχείρισης έργων, δοκιμών, ελέγχων διαλειτουργικότητας και ποιοτικού ελέγχου της υλοποίησης των πολλαπλών κρίσιμων ΤΠΕ προγραμμάτων του Οργανισμού. Το πλαίσιο του έργου περιλαμβάνει ακόμη ουσιαστική  υποστήριξη στην ανάπτυξη νέων έξυπνων τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένης της βιομετρικής ταυτοποίησης και την υποστήριξη της κινητικότητας, καθώς ο eu-LISA αναβαθμίζει και βελτιστοποιεί τη διαχείριση της ροής των επιβατών.

Τα εν λόγω έξυπνα συστήματα αναμένεται να βελτιώσουν τις διαδικασίες των ταξιδιών σε όλη την Ευρώπη μειώνοντας τους χρόνους αναμονής στα σύνορα και παρέχοντας υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας.