Δύο προσφορές εγκρίθηκαν και προχωρούν στο επόμενο στάδιο της οικονομικής αξιολόγησης, στο πλαίσιο του διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού Πληροφορικής των Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Πιο συγκεκριμένα, η Επιτροπή ενέκρινε τις προσφορές των εταιρειών Unisystems και Έπαφος, ως προς το Τμήμα 4 του διαγωνισμού «Υποστήριξη και συντήρηση του Πληροφοριακού Συστήματος E-Data Center», προϋπολογισμού 137.497 ευρώ. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 586.873 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. δικαιώματος προαίρεσης. Πλέον αναμένεται η ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των δύο εταιρειών.