Τρεις προσφορές κατατέθηκαν, εκ των οποίων οι δύο εγκρίθηκαν και προχωρούν στο επόμενο στάδιο της οικονομικής αξιολόγησης, στο πλαίσιο του διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού Πληροφορικής των Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Πιο συγκεκριμένα, η Επιτροπή ενέκρινε τις προσφορές των εταιρειών Unisystems και Έπαφος, ως προς το Τμήμα 1 του διαγωνισμού «Υποστήριξη και συντήρηση του κύριου τρόπου μετάδοσης δεδομένων», προϋπολογισμού 345.015 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και δικαιωμάτων προαίρεσης. Προσφορά είχε καταθέσει και η εταιρεία Altec. Σημειώνεται ότι ο διαγωνισμό για το Τμήμα 2 του διαγωνισμού «Υποστήριξη και συντήρηση του εναλλακτικού τρόπου μετάδοσης δεδομένων», προϋπολογισμού 64.150,50 ευρώ, κηρύχθηκε άγονος καθώς δεν κατατέθηκε καμία προσφορά.

Ο έλεγχος και η αξιολόγηση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι οποίοι υποβλήθηκαν από τις συμμετέχουσες εταιρείες για τα Τμήματα 3 – «Υποστήριξη και συντήρηση του Υλικού – Λογισμικού Κέντρου εκπομπής ΥΠ.Π.Ε.Θ.» προϋπολογισμού 40.210,50 ευρώ – και 4 – «Υποστήριξη και συντήρηση του Πληροφοριακού Συστήματος E-Data Center», προϋπολογισμού 137.497 ευρώ – θα συνεχιστεί από την Επιτροπή Διενέργειας Ανοικτών Διαγωνισμών. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 586.873 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. δικαιώματος προαίρεσης.