Στη UniSystems κατακυρώθηκε η σύμβαση για την υλοποίηση του υποέργου με τίτλο «Ψηφιοποίηση Αρχαιολογικού Υλικού και Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών», της Πράξης «Καινοτόμες δράσεις ψηφιακής προβολής και εξωστρέφειας του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου». Η αμοιβή για την υλοποίηση του έργου ανέρχεται στις 235.000 ευρώ. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίηση ενός έργου, που περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας σύγχρονης δικτυακής πύλης, την ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών περιήγησης και ξενάγησης στον χώρο της μόνιμης έκθεσης του Μουσείου, καθώς και την προμήθεια εξοπλισμού, για την υποστήριξη του συστήματος.