Η Vodafone παρουσίασε τη μελέτη «Carbon Connections», την πρώτη μελέτη στην Ελλάδα που, με συγκεκριμένα μετρήσιμα μεγέθη, δείχνει τους τρόπους με τους οποίους η τεχνολογία της κινητής επικοινωνίας μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, μέσα από την υλοποίηση 16 έξυπνων εφαρμογών κινητής επικοινωνίας, το κόστος ενέργειας μπορεί να μειωθεί το 2020 κατά €1,4 δισ. ενώ παράλληλα να αποτραπεί η εκπομπή 6,4 Μt CO2e, ποσοστό που αντιπροσωπεύει το 4,5% των εκτιμώμενων εκπομπών της Ελλάδας.

Οι 16 έξυπνες εφαρμογές κινητής επικοινωνίας που έχουν τη δυνατότητα να συμβάλουν στη μείωση του κόστους κατανάλωσης ενέργειας εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες: α) Εξ αποστάσεως υλοποίηση – αντικατάσταση αγαθών, διαδικασιών ή μετακινήσεων, με «εικονικές» εναλλακτικές, όπως τη βιντεοδιάσκεψη ή το ηλεκτρονικό εμπόριο, β) Έξυπνο δίκτυο ενέργειας – βελτίωση της αποδοτικότητας των δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας χάρη στην ενεργό παρακολούθηση και τον περιορισμό της εξάρτησης από το κεντρικό σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, γ) Έξυπνες μεταφορές – εποπτεία και παρακολούθηση των οχημάτων και των φορτίων τους, με σκοπό τη βελτίωση της αποδοτικότητας των λειτουργιών logistics, χάρη στην πληρέστερη αξιοποίηση των οχημάτων και δ) Έξυπνες πόλεις – βελτίωση της διαχείρισης της κυκλοφορίας και των παροχών των υπηρεσιών κοινής ωφελείας.

Η μελέτη έχει εκπονηθεί σε συνεργασία με την Accenture και βασίζεται στην πρωτότυπη μελέτη Carbon Connections που εκπονήθηκε από τον Όμιλο Vodafone σε συνεργασία με την Accenture και επικεντρώνεται στην εφαρμογή έξυπνων εφαρμογών κινητής επικοινωνίας στην Ευρώπη των 25 χωρών.