Προς υπογραφή σύμβασης οδεύει εντός των επομένων ημερών, σύμφωνα με πληροφορίες του NetFAX, το έργο του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για δημιουργία τη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) που θα καλύψει όλες τις πτυχές του νέου αναπτυξιακού νόμου αλλά και των προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Το έργο έχει κατακυρωθεί στην ένωση εταιρειών «Vodafone – Cosmos Business Systems – All Web Solutions» έναντι 6,15 εκατ. ευρώ, συν ΦΠΑ. Στο διαγωνισμό συμμετείχε, επίσης, η Uni Systems.

Σκοπός του έργου είναι ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η τεχνική υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας του ΟΠΣΚΕ για την προγραμματική περίοδο 2021 – 2027, σε πλήρη συμμόρφωση με τους σχετικούς Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου κρατικών ενισχύσεων. Το πληροφοριακό σύστημα θα αποτελεί την κύρια πηγή ενημέρωσης για την πρόοδο των χρηματοδοτήσεων των επενδυτικών σχεδίων. Επιπλέον, θα επιταχύνει διαδικασίες που ακολουθούν οι εμπλεκόμενοι φορείς και θα βοηθήσει τις διοικήσεις των υπηρεσιών να λάβουν στρατηγικές αποφάσεις βασισμένες σε στοιχεία. Πιο συγκεκριμένα, το σύστημα θα αντλεί και θα ανταλλάσσει, με αυτοποιημένο τρόπο, διαθέσιμα στοιχεία που βρίσκονται σε άλλα συστήματα όπως TAXIS, ΓΕΜΗ, Διαύγεια, e-Παράβολο, «Εργάνη», e-ΕΦΚΑ, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, πλατφόρμα notifybusiness. gov.gr, Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, τραπεζικά ιδρύματα κ.α

Το λογισμικό εφαρμογών του νέου ΟΠΣΚΕ θα περιλαμβάνει υποσυστήματα και εφαρμογές που καλύπτουν τις παρακάτω λειτουργικές περιοχές/ λειτουργίες: Διαδικτυακή πύλη πρόσβασης στο ΟΠΣΚΕ , διαχείριση προκηρύξεων κρατικών ενισχύσεων, διαχείριση εγκρίσεων πράξεων κρατικών ενισχύσεων, παρακολούθηση πράξεων κρατικών ενισχύσεων, διαχείριση μητρώων αξιολογητών – ελεγκτών, διαχείριση επιχειρησιακών κανόνων, διαχείριση αιτημάτων υποστήριξης χρηστών, διαχείριση εγγράφων και ροών εργασίας, διαχείριση χρηστών καθώς και διασύνδεση του ΟΠΣΚΕ με άλλα πληροφοριακά συστήματα.