Η ένωση εταιρειών «Vodafone – Cosmos Business Systems», η Wind και ο ΟΤΕ συνεχίζουν στην επόμενη φάση (άνοιγμα οικονομικών προσφορών) του διαγωνισμού για το «WiFi4GR – Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο», συνολικού προϋπολογισμού, μαζί με το δικαίωμα της προαίρεσης, 18,4 εκατ. ευρώ.  Σύμφωνα με την απόφαση έγκρισης των πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων, από τη διαγωνιστική διαδικασία αποκλείστηκαν οι εταιρείες Intracom Telecom και IBM Ελλάς.

Η βαθμολογία που απέσπασαν οι τρεις διεκδικητές στην τεχνική τους προσφορά έχει ως ακολούθως:

  • «Vodafone – Cosmos Business Systems»: 422,94
  • Wind: 421,69
  • ΟΤΕ: 419,9

Το έργο αφορά στη δημιουργία 2.500 δωρεάν Wi-Fi Hotspots σε όλη τη χώρα. Αντικείμενο της συμφωνίας – πλαίσιο είναι η προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση, σύνδεση και θέση σε λειτουργία σημείων ασύρματης πρόσβασης – WiFi (Hotspots) στο διαδίκτυο σε διάφορες περιοχές με διασπορά σε ολόκληρη τη χώρα και η υποστήριξη λειτουργίας για τρία χρόνια. Στο πλαίσιο του έργου θα παρασχεθεί η δυνατότητα δωρεάν και χωρίς όρους που εισάγουν διακρίσεις, ευρυζωνικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο μέσω WiFi Hotspots σε υπαίθριους ή/ και κλειστούς δημόσιους χώρους. Θα γίνει προμήθεια και εγκατάσταση 5.600 access points, τα οποία θα κατανεμηθούν σε όλη την επικράτεια. Αναμένεται ότι στις περισσότερες περιοχές θα απαιτηθεί να εγκατασταθούν δύο access points, ενώ ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός θα είναι τρία ανά περιοχή.

Οι χώροι που θα αποτελέσουν σημεία εγκατάστασης των ασύρματων σημείων ευρυζωνικής πρόσβασης θα συγκεντρώνουν ένα σύνολο από χαρακτηριστικά όπως: χώροι συνάθροισης κοινού, χώροι αναμονής – μετακίνηση, χώροι εκδηλώσεων, σημεία τουριστικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος.