Στόχος του Smart4All είναι η διασύνδεση των Πυλών Ψηφιακής Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας στην Κεντρική, Νότια και Ανατολική Ευρώπη.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Smart4All θα ενισχύσει τη διασύνδεση φορέων, πανεπιστηµίων, ερευνητικών κέντρων και εταιρειών σε τεχνολογίες που αφορούν τα κυβερνοφυσικά συστήµατα (cyberphysical systems) και το Internet of Things(ΙοΤ). Από το 2020 έως το 2024 το Smart4All θα χρηµατοδοτήσει µέσω Ανοιχτών Προσκλήσεων (Open Calls), συνολικού προϋπολογισµού 2,2 εκατοµµυρίων ευρώ, την ανάπτυξη διασυνοριακών Πειραµάτων Εφαρµογών (Cross-border Application Experiments) σε τοµείς όπως το ψηφιοποιηµένο περιβάλλον (digitized environment), η ψηφιοποιηµένη γεωργία (digitized agriculture), οι ψηφιοποιηµένες µεταφορές (digitized transportation), καθώς και δράσεις που δεν εµπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες (digitized anything).