Το υπουργείο Ανάπτυξης ξεκίνησε τη διαγωνιστική διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «THORAX – Εξελίξιμο Ολιστικό Υβριδικό Επιχειρησιακό Αυτόνομο Σύστημα», προϋπολογισμού 69 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με τη διαδικασία του κλειστού διαγωνισμού του άρθρου 28 του ν.4412/16 σε δύο στάδια που περιλαμβάνουν α) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αίτησης συμμετοχής και β) Ανάθεση – πρόσκληση προεπιλεγέντων υποψηφίων για την υποβολή τεχνικών και οικονομικών προσφορών.

Το έργο έχει αντικείμενο τη βελτίωση των επιχειρησιακών διαδικασιών στους τομείς της ασφάλειας, της άμυνας και της διαχείρισης κρίσεων μέσω της ενσωμάτωσης σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος πληροφόρησης «επόμενης γενιάς» (Trellis Holistic & Hybrid Operational Ruggedized Autonomous eXemplary system), βασισμένο σε τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης και Machine-to-Machine Learning.

Ειδικότερα, η υλοποίηση του έργου θα πραγματοποιηθεί μέσω της εγκατάστασης ενός συνόλου επιμέρους πληροφοριακών υποσυστημάτων, τα οποία, αντλώντας δεδομένα από διαφορετικές πηγές, θα παράγουν σύνθετες πληροφορίες μέσω της επεξεργασίας πρωτογενών στοιχείων, αφού προηγουμένως αξιολογήσουν τα στοιχεία αυτά ως προς τη βασιμότητα, τη σπουδαιότητα και το χαρακτήρα τους.

Οι παραγόμενες πληροφορίες θα αποτυπώνονται οπτικοποιημένες σε μία ενιαία πλατφόρμα του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Έργου, με σκοπό να παρέχουν τη δυνατότητα σύγχρονης επίγνωσης της κατάστασης σε μία δεδομένη χρονική στιγμή προς τον λήπτη της απόφασης για την αντιμετώπιση ενός συμβάντος που λαμβάνει χώρα στην ελληνική επικράτεια.