Σε διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τη σύναψη σύμβασης με στόχο την αναβάθμιση και μετεξέλιξη του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) ΕΡΓΑΝΗ προχωρά το Υπουργείο Εργασίας. Όπως αναφέρεται στο τεύχος της διακήρυξης του διαγωνισμού, το έργο αφορά σε δράσεις «κεφαλαιώδους σημασίας» για το υπουργείο Εργασίας και συγκεκριμένα στην αναβάθμιση και μετεξέλιξη του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για σκοπούς απλούστευσης διαδικασιών, διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής, εκσυγχρονισμού και υποστήριξης της μεταρρύθμισης της εργατικής νομοθεσίας.

Το έργο περιλαμβάνει:

–  Αλλαγή σχεδιαστικής φιλοσοφίας με προσανατολισμό στις απαιτούμενες λειτουργίες (process oriented) και όχι με βάση τα έντυπα που ήδη χρησιμοποιούνται

– Βελτίωση / επέκταση μηχανισμού υποβολών

– Μελέτη διάθεσης στοιχείων προετοιμασίας Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης

–  Διεύρυνση πεδίου εφαρμογής για την πληρέστερη χαρτογράφηση της απασχόλησης στην αγορά Εργασίας

– Δημιουργία εργαλειοθήκης εργοδοτών και εργαζομένων

– Δημιουργία διεπαφής ανοικτών δεδομένων

– Ευθυγράμμιση με Gov.gr

Το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ αποτελεί ένα εργαλείο για την καταγραφή δεδομένων της αγοράς εργασίας καθώς εκεί δηλώνονται όλες οι βασικές ενέργειες της σχέσης  μεταξύ εργαζομένων – επιχειρήσεων (προσλήψεις, αποχωρήσεις, συμβάσεις εργασίας, άδειες, υπερωρίες, Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας κ.λπ.). Η αξία της σύμβασης ανέρχεται στα 1,24 εκατ. ευρώ. Η καταληκτική προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 3η Δεκεμβρίου 2020.

ΣΤΑΘΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ