Η Space Hellas μειοδότησε, σύμφωνα με πληροφορίες του NetFAX, στο διαγωνισμό που διενεργεί η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) για την «προµήθεια και εγκατάσταση συστήµατος παροχής υπηρεσιών ζεύξης δεδοµένων αεροναυτιλίας (Data Link Services – DLS)». Η οικονομική προσφορά της Space Hellas ανέρχεται στα 4,58 εκατ. ευρώ, συν ΦΠΑ. Στο διαγωνισμό συμμετέχει επίσης και η εταιρεία SSA.

Το υπό προμήθεια σύστημα DLS θα είναι μοντέλου «C» πολλαπλής συχνότητας (Model C multiple frequency – Model C-MF), όπως περιγράφεται στον στρατηγικό σχεδιασμό για την παροχή υπηρεσιών ζεύξης δεδομένων αεροναυτιλίας (Data Link Services – DLS) του διαχειριστή ανάπτυξης του προγράμματος SESAR (SESAR Deployment Manager).

Το σύστημα DLS θα υποστηρίζει:

  • τουλάχιστον δύο VDL2 συχνότητες για εκπομπή και λήψη των ελάχιστα απαιτούμενων μηνυμάτων DLS (DLIC του application CM και ACM, ACL, AMC του application CPDLC) σύμφωνα με την προδιαγραφή Eurocontrol σε Data Link Services μεταξύ αεροσκαφών , σε ύψος FL285 και άνω, και των κέντρων ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας της ΥΠΑ
  • το Κοινό Κανάλι Σηματοδότησης (Common Signaling Channel – CSC) (136.975 MHz
  • τη διαχείριση επικοινωνίας μηνυμάτων Plain Old ACARS (POA).

Το σύστημα DLS θα περιλαμβάνει τον παρακάτω λειτουργικό εξοπλισμό: Σταθμό VGS τύπου Model C-MF, δρομολογητές ATN εδάφους-αέρος και εδάφους-εδάφους, διεπαφή με επεξεργαστή συστήματος δεδομένων ACARS, κεντρική μονάδα διαχείρισης VHF, σύστημα παρακολούθησης απόδοσης (Performance Monitoring System), σύστημα επιτήρησης (System supervision), λοιπός δικτυακό ή άλλος εξοπλισμό υλικού για τη διασύνδεση των ανωτέρω στοιχείων για την υλοποίηση όλου του συστήματος DLS καθώς και τα απαιτούμενα ικριώματα για κάθε θέση εγκατάστασης.