Στον εκσυγχρονισμό και στη βελτίωση- επέκταση των υποδομών του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων (ΣΗΔΕ) προχωρά το υπουργείο Εξωτερικών, που προκήρυξε τη διενέργεια σχετικού διαγωνισμού. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 2,6 εκατ. ευρώ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 2α Απριλίου 2021. Ο διαγωνισμός είναι διαρθρωμένος σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό του ΣΗΔΕ και περιλαμβάνει:

  • Προμήθεια εξοπλισμού (hardware και απαραίτητου λογισμικού) και συστημάτων που προορίζονται για την Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΕΞ, τις Αρχές Εξωτερικής Υπηρεσίας (ΑΕΥ), τις Περιφερειακές Υπηρεσίες (ΠΟΥ) και τρίτους φορείς και αφορούν στη δημιουργία υποδομής ανάκαμψης από καταστροφή, στην εξάπλωση του πληροφοριακού εξάπλωση του πληροφοριακού συστήματος ΣΗΔΕ του ΥΠΕΞ καθώς επίσης και στη δημιουργία υποδομής διαλειτουργικότητας (ασφαλής διεπαφή ΣΗΔΕ με δίκτυα διαφορετικής διαβάθμισης).
  • Εγκατάσταση, παραμετροποίηση και έλεγχο καλής λειτουργία του εξοπλισμού και λογισμικού, το οποίο θα παραδίδεται στην Αθήνα (Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΕΞ), στη Θεσσαλονίκη (Κέντρο Ανάκαμψης – Disaster Recovery Site), σε Αρχές Περιφερειακής Υπηρεσίας ΥΠΕΞ (Ξάνθη, Καρυές Χαλκιδικής) και φορείς, εντός Ελλάδος, που θα υποδείξει η αναθέτουσα Αρχή.
  • Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης διάρκειας για τη λειτουργία του εξοπλισμού και τα εργαλεία διαχείρισης της υποδομής.

Το δεύτερο τμήμα αφορά σε υπηρεσίες ανάπτυξης και υποστήριξης λογισμικού εφαρμογών για τον εκσυγχρονισμό του ΣΗΔΕ και περιλαμβάνει:

  • Ανάπτυξη λογισμικού για την αναβάθμιση του πληροφοριακού συστήματος ΣΗΔΕ της Κεντρικής Υπηρεσίας (ΚΥ) και του ΣΗΔΕ των Αρχών Εξωτερικής Υπηρεσίας (ΑΕΥ) Περιφερειακών Υπηρεσιών (ΠΥ).
  • Ανάπτυξη λογισμικού διασύνδεσης του ΣΗΔΕ Κεντρικής Υπηρεσίας με μονόδρομες διόδους δεδομένων, πλήρες περιεχομένων.
  • Ανάπτυξη λογισμικού διασύνδεσης του ΣΗΔΕ ΚΥ με εξυπηρετητή ψηφιακής υπογραφής, πλήρες περιεχομένων.
  • Εκπαίδευση διάρκειας εκπαιδευτικού υλικού για τους διαχειριστές του ΥΠΕΞ, στα πληροφοριακά συστήματα, λογισμικό και εφαρμογές που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του παρόντος έργου.