Στην ένωση εταιρειών «Cosmos Business Systems – Q&R» κατακυρώθηκε, έναντι έως του ποσού των 1.992.413 ευρώ συν ΦΠΑ, ο διαγωνισμός του υπουργείου Εξωτερικών, με αντικείμενο τη δημιουργία κεντρικής υποδομής του Εθνικού Συστήματος Εισόδου / Εξόδου (ΕΕΣ). Το Σύστημα Εισόδου Εξόδου (Entry/Exit System- EES) είναι ένα νέο, μεγάλης κλίμακας πληροφοριακό σύστημα, με το οποίο θα γίνεται η καταγραφή της εισόδου και της εξόδου των πολιτών τρίτων χωρών προς και από τον χώρο Schengen.

Το σύστημα αυτό θα αντικαταστήσει την τρέχουσα πρακτική της σφραγίδας εισόδου/εξόδου επί των ταξιδιωτικών εγγράφων με ηλεκτρονική καταγραφή σε κεντρική βάση δεδομένων των βιομετρικών και βιογραφικών δεδομένων των ταξιδιωτών καθώς και της ημερομηνίας και του τόπου εισόδου/εξόδου για βραχείας διάρκειας παραμονή (έως 90 ημέρες) στον χώρο Schengen.

Στόχος του συστήματος EES είναι ο εκσυγχρονισμός της διαχείρισης των κοινών εξωτερικών συνόρων της Ένωσης και η αυτοματοποίηση των συνοριακών ελέγχων ώστε τα κράτη-μέλη να διαχειρίζονται καλύτερα τον διαρκώς αυξανόμενο αριθμό επισκεπτών από τρίτες χώρες στον χώρο Schengen, να ενισχυθεί η εσωτερική ασφάλεια, να καταπολεμηθεί η παράτυπη μετανάστευση, η τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα.

Το πληροφοριακό σύστημα έκδοσης θεωρήσεων VIS θα διαλειτουργεί με το σύστημα EES διευκολύνοντας την διαδικασία εξέτασης αίτησης θεώρησης και λήψης απόφασης επί αυτής, αφού οι Προξενικές και Συνοριακές Αρχές θα μπορούν πλέον να εντοπίζουν τους πολίτες που δεν κάνουν ορθή χρήση της θεώρησης τους, παραμένοντας στον χώρο Schengen για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία λήξης της θεώρησης (over-stayers) μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας ερωτήματος του συστήματος Εισόδου- Εξόδου μέσω του συστήματος VIS. Να σημειωθεί ότι στο διαγωνισμό συμμετείχαν, επίσης, οι ενώσεις εταιρειών «ΟΤΕ- Space Hellas» και «Vodafone – Dataverse».