Ακόμα ένα έργο που περιλαμβάνεται στη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού αναμένεται να προκηρυχθεί το επόμενο διάστημα από το υπουργείο Εξωτερικών. Πρόκειται για το έργο με αντικείμενο την ανάπτυξη Εθνικού Πληροφοριακού Συστήματος για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών και Αδειοδότησης Ταξιδιού (ETIAS), προϋπολογισμού 3,22 εκατ. ευρώ. Να σημειωθεί ότι το τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού που δρομολογείται τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση η οποία θα διαρκέσει έως τις 21 Οκτωβρίου. Το σύστημα θα εφαρμόζεται στους υπηκόους τρίτων χωρών που δεν χρειάζονται βίζα για να διέλθουν τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πριν να ταξιδέψουν, τα πρόσωπα αυτά θα πρέπει να λαμβάνουν άδεια ταξιδιού, υποβάλλοντας ηλεκτρονική αίτηση.  Οι πληροφορίες που υποβάλλονται με κάθε αίτηση θα ελέγχονται με αυτοματοποιημένο τρόπο σε βάσεις δεδομένων της ΕΕ και της Ιντερπόλ, ώστε να διαπιστώνεται αν συντρέχουν λόγοι άρνησης της άδειας ταξιδιού.

Στο αντικείμενο του έργου εντάσσονται τα παρακάτω:
Υλοποίηση αυτοματοποιημένων διαδικασιών που θα υποστηρίζουν όλες τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω των Εθνικών Ενιαίων Διεπαφών (NUI) για το ETIAS, όλες τις λειτουργίες της Εθνικής Μονάδας ETIAS, καθώς και αυτές που θα χρησιμοποιούνται από τις συνοριακές Αρχές, τις εντεταλμένες αρμόδιες Εθνικές Αρχές, Αρχές μετανάστευσης κλπ.

Ανάπτυξη και προμήθεια λογισμικού εφαρμογών και συστήματος για την υποστήριξη λήψης απόφασης και εκτίμησης κινδύνων (risk assessment tool, εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης κ.α) για την Εθνική Μονάδα ETIAS, καθώς και για την υλοποίηση αυτοματοποιημένων διαδικασιών που αφορούν στην δημιουργία, διαχείριση, αξιολόγηση και ενημέρωση της Λίστας Επιτήρησης (Watching list).

Εργαλεία για την παρακολούθηση της απόδοσης των υπηρεσιών, την καταγραφή ενεργειών των χρηστών, ασφαλή ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες Εθνικές Αρχές και Εθνικές Μονάδες ETIAS που θα διευκολύνουν το έργο της Εθνικής Μονάδας ETIAS.

Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής στον οποίο θα εγκατασταθεί το προς προμήθεια και ανάπτυξη λογισμικό καθώς και για την διασύνδεση της Εθνικής Μονάδας ETIAS με τα NUI.
Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού συστήματος και εφαρμογών για τα οπτικο-ακουστικά μέσα (συστήματα τηλεδιάσκεψης, λογισμικό τηλεδιάσκεψης, άδειες χρήσης κλπ) για την Εθνική Μονάδα ETIAS και τις Προξενικές Αρχές που κρίνονται απαραίτητα για την διενέργεια συνεντεύξεων προκειμένου διευκολυνθεί η διαδικασία λήψης απόφασης για έκδοση ή όχι άδειας ταξιδιού από την Εθνική Μονάδα ETIAS.