Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, Γιώργος Ιωαννίδης, υπέγραψε στις 27/06/2019 την Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ»», με Δικαιούχο την «Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε.».

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» ανέρχεται σε 161.820.438 ευρώ. Οι πράξεις που περιλαμβάνονται στο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» έχουν ως κύριο αντικείμενο την παροχή ενός συνόλου αναβαθμισμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στο σύνολο των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, καλύπτοντας περίπου 34.000 κτίρια.

Το «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» αποτελεί ποσοτική και ποιοτική επέκταση του υφιστάμενου Εθνικού Δικτύου Δημόσιας Διοίκησης «ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι», το οποίο χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ και προσφέρει δικτυακές υπηρεσίες σε 4.500 κτίρια φορέων του Ελληνικού Δημοσίου.

Βασικός στόχος του «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» είναι η δημιουργία ενός ενιαίου δικτύου για τους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, μέσω του οποίου θα παρέχεται σε κάθε κτίριο που στεγάζει δημόσιο φορέα ευρυζωνική σύνδεση ικανή να εξυπηρετήσει τις ανάγκες επικοινωνίας με τις υπόλοιπες δημόσιες υπηρεσίες και τους πολίτες και το Διαδίκτυο και ένα σύνολο υπηρεσιών για την ενίσχυση των θεσμών της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.