Ζήτημα υψηλής προτεραιότητας αποτελεί για την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ) ο ψηφιακός μετασχηματισμός των εταιρειών που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιό της, μεταξύ των οποίων η ΕΥΔΑΠ, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία και η ΓΑΙΑΟΣΕ. Οι τεχνολογίες στις οποίες επικεντρώνεται το ενδιαφέρον της ΕΕΣΥΠ, όπως αναφέρεται στην ετήσια έκθεσή της για το 2019, είναι η ανανέωση των υποδομών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, αξιοποιώντας τις νέες δυνατότητες του Cloud Computing και του 5G, τα ολοκληρωμένα συστήματα ERP και BPM, τα Data Warehousing, Data Management, Business Intelligence και εξελιγμένα εργαλεία αναφορών, οι ηλεκτρονικοί αυτοματισμοί στις παραγωγικές διαδικασίες και στην εφοδιαστική αλυσίδα, οι έξυπνοι μετρητές και αισθητήρες, οι εφαρμογές προληπτικής συντήρησης, τα συστήματα διαχείρισης αποθεμάτων, οι ψηφιακές υπηρεσίες και εφαρμογές για κινητά (με έμφαση στις εφαρμογές «Έξυπνης Κοινότητας»), η εγκατάσταση ή αναβάθμιση συστημάτων τηλεματικής και διαχείρισης στόλου, τα συστήματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και αποδοτικότητας και η αξιοποίηση γεωπληροφοριακών συστημάτων (GIS).

ΓΑΙΑΟΣΕ: Πιλοτικό σύστημα με βάση το blockchain

Η ΓΑΙΑΟΣΕ, που δραστηριοποιείται στη διαχείριση, αξιοποίηση και ανάπτυξη της σιδηροδρομικής ακίνητης περιουσίας και του σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού, έχει εκπονήσει δράσεις για την ανάπτυξη πιλοτικού συστήματος υπηρεσιών με βάση την τεχνολογία blockchain, για την παροχή σύγχρονων εργαλείων διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, καθώς και την καταχώριση και επικύρωση υποστηρικτικών εγγράφων όπως συμβάσεις, σχέδια, τεχνικές εκθέσεις, πιστοποιητικά, προσφορές, απόδειξη πληρωμών κλπ.

Η φάση αυτή ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο 2020

Επίσης, η ΓΑΙΑΟΣΕ έχει εκπονήσει δράσεις για τον έλεγχο των συστημάτων πληροφορικής και cybersecurity, καθώς και για την εφαρμογή ψηφιοποίησης των διαδικασιών για την καταγραφή της ακίνητης περιουσίας, την παρακολούθηση και διαχείριση των μισθώσεων, καθώς και για την υποστήριξη εκτέλεσης διοικητικών διαδικασιών της. Η εταιρεία έχει ακόμα αναπτύξει ένα σύγχρονο GIS μέσω του οποίου γίνεται η συνολική διαχείριση των πληροφοριών. Το 2019 η εταιρεία προχώρησε στον εκσυγχρονισμό του GIS με τη μεταφορά του σε σύγχρονες υποδομές GCloud.

ΕΥΔΑΠ: Μελέτη για AI και μηχανική μάθηση

Όσον αφορά στην ΕΥΔΑΠ, το β’ εξάμηνο του 2019 η εταιρεία προχώρησε στην έναρξη έργου βελτιστοποίησης των Πληροφοριακών Συστημάτων, με κύριο αντικείμενο την ανασκόπηση της υφιστάμενης αρχιτεκτονικής των Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών και τον εντοπισμό ευκαιριών βελτιστοποίησης των επιχειρηματικών διαδικασιών. Με την ολοκλήρωση του έργου και τις προτάσεις που θα προκύψουν, θα καθοριστούν οι επόμενοι στόχοι και το πρόγραμμα δράσης προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ΕΥΔΑΠ. Παράλληλα, υλοποιήθηκε μελέτη που ανέδειξε τη συνεχώς αυξανόμενη χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών

Μηχανικής Μάθησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, ως μέσο βελτιστοποίησης των λειτουργικών διαδικασιών. Εντοπίστηκαν περιοχές ενδιαφέροντος και κατάλληλων συνόλων δεδομένων για την ανάπτυξη σχετικών αλγορίθμων και η εταιρεία προχώρησε στην προεργασία των γενικών κατευθύνσεων για την εισαγωγή νέων εφαρμογών και την ολοκληρωμένη αξιοποίηση των δεδομένων που έχει στην κατοχή της. Όσον αφορά στη Διακυβέρνηση Δεδομένων, στόχος για το 2020 είναι ο εμπλουτισμός των αναφορών με νέους δυναμικούς δείκτες απόδοσης συγκεκριμένων επιχειρηματικών λειτουργιών, καθώς και ο σχεδιασμός και η υλοποίηση Αποθήκης Δεδομένων, αξιοποιώντας τεχνολογίες cloud.

ΕΛΤΑ: Ψηλά στις προτεραιότητες ο ψηφιακός μετασχηματισμός

Στα Ελληνικά Ταχυδρομεία, η διοίκηση προχώρησε στην υλοποίηση – επέκταση της εφαρμογής που ανταλλάσσει μηνύματα ITMATT (ταχυδρομική γραμμογράφηση). Η εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα ανταλλαγής ταχυδρομικών πληροφοριών ταχυδρομεία άλλων χωρών και τη δυνατότητα αυτοματοποίησης της εκτελωνιστικής διαδικασίας. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός τοποθετείται υψηλά στις προτεραιότητες της ΕΕΣΥΠ και της διοίκησης των ΕΛΤΑ.